เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2563 - 2565
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ9677301,295,071,4001,217,217,5001,280,204,900872,544,190854,266,940869,768,26032.63 %29.82 %32.06 %
2. จังหวัด5,2714,405892,277,440837,974,270835,199,620481,171,420452,211,490448,067,20046.07 %46.04 %46.35 %
3. อำเภอ87814910,751,69511,005,73710,869,4749,295,8138,644,5637,660,14713.54 %21.45 %29.53 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,346825,287,810845,475,070936,882,690389,908,610348,327,840378,032,96052.75 %58.80 %59.65 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3081754,444,97252,088,97653,810,37642,266,72839,838,76437,931,82822.37 %23.52 %29.51 %
6. รัฐวิสาหกิจ5200000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,3279,6473,077,833,2752,963,761,5933,116,967,0821,795,186,7651,703,289,5991,741,460,39141.67 %42.53 %44.13 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ96768349,086,16450,977,19648,417,74019,496,22218,200,63214,176,70160.28 %64.30 %70.72 %
2. จังหวัด5,2714,24265,576,47663,919,66864,800,48027,365,98024,092,24022,685,33058.27 %62.31 %64.99 %
3. อำเภอ8781401,999,5752,281,2102,294,1341,384,4671,129,761984,36130.76 %50.48 %57.09 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,148104,949,380108,419,700105,785,33080,548,57671,609,04070,976,07223.25 %33.95 %32.91 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3089157,749154,009150,692129,031109,237127,51318.20 %29.07 %15.38 %
6. รัฐวิสาหกิจ5200000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,3279,222221,769,340225,751,787221,448,374128,924,276115,140,910108,949,97641.87 %49.00 %50.80 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2563 2564 และ 2565 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2563 2564 และ 2565 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น