เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2563 - 2565
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ9797381,319,271,8001,242,622,0001,409,693,100898,805,500880,947,840898,157,50031.87 %29.11 %36.29 %
2. จังหวัด5,2714,409893,001,920842,687,870835,713,150481,537,060452,954,750448,828,77046.08 %46.25 %46.29 %
3. อำเภอ87815210,968,43411,142,43111,017,1039,521,6848,855,7127,889,44813.19 %20.52 %28.39 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,448838,389,570859,120,450953,219,970379,999,650353,799,780360,921,73054.68 %58.82 %62.14 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3081649,973,71647,861,24851,659,99635,394,04033,610,95629,296,13829.17 %29.77 %43.29 %
6. รัฐวิสาหกิจ5200000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,3399,7633,111,605,4463,003,433,9513,261,303,2751,805,257,9321,730,169,0361,745,093,58641.98 %42.39 %46.49 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ97968749,261,37251,139,06448,594,56819,585,79218,223,22614,204,84160.24 %64.37 %70.77 %
2. จังหวัด5,2714,24465,619,05663,962,48464,841,07227,439,72424,165,80422,789,32458.18 %62.22 %64.85 %
3. อำเภอ8781391,998,6132,245,2342,277,2131,161,0271,149,971997,60141.91 %48.78 %56.19 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,241107,235,910110,579,080108,144,98081,848,67269,763,58472,943,63223.67 %36.91 %32.55 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3088129,085125,446122,68485,96773,91891,30733.40 %41.08 %25.58 %
6. รัฐวิสาหกิจ5200000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,3399,319224,244,038228,051,308223,980,513130,121,182113,376,502111,026,70541.97 %50.28 %50.43 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2563 2564 และ 2565 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2563 2564 และ 2565 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น