เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2563 - 2565
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ9787371,318,267,8001,241,679,1001,410,362,200898,482,500880,765,310897,892,61031.84 %29.07 %36.34 %
2. จังหวัด5,2704,411894,875,650841,053,250834,213,760482,105,180453,512,610449,278,72046.13 %46.08 %46.14 %
3. อำเภอ87715411,444,23611,613,17711,495,1909,791,0789,108,3178,076,30614.45 %21.57 %29.74 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,463840,238,850860,909,890954,345,920380,630,820354,210,850361,583,52054.70 %58.86 %62.11 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3081649,973,71647,861,24851,659,99635,394,04033,610,95629,293,13829.17 %29.77 %43.30 %
6. รัฐวิสาหกิจ30000000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,5849,7813,114,800,2243,003,116,6653,262,077,1061,806,403,6141,731,208,0411,746,124,29242.01 %42.35 %46.47 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ97868849,250,29651,127,98048,583,42819,647,43018,172,58614,133,29060.11 %64.46 %70.91 %
2. จังหวัด5,2704,25165,691,92864,010,76864,824,68027,470,03624,195,55622,822,81258.18 %62.20 %64.79 %
3. อำเภอ8771402,169,6952,418,6372,450,6341,196,5351,178,0691,023,51844.85 %51.29 %58.23 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,256107,536,460110,909,610108,341,97082,039,96070,138,42473,156,96823.71 %36.76 %32.48 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3088129,085125,446122,68485,96773,91891,30733.40 %41.08 %25.58 %
6. รัฐวิสาหกิจ30000000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,5849,343224,777,468228,592,439224,323,394130,439,928113,758,552111,227,89541.97 %50.24 %50.42 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2563 2564 และ 2565 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2563 2564 และ 2565 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น