เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2563 - 2565
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ9657261,294,968,1001,217,129,5001,279,682,000872,503,360854,435,140869,691,01032.62 %29.80 %32.04 %
2. จังหวัด5,1884,385885,865,470831,931,070824,972,610478,156,380450,389,950443,142,34046.02 %45.86 %46.28 %
3. อำเภอ87813710,016,02110,245,45810,088,3558,430,7847,933,7976,978,78415.83 %22.56 %30.82 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,202809,456,260825,259,200915,147,140378,364,700338,082,940368,665,28053.26 %59.03 %59.72 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3071649,973,71647,861,24851,659,99635,394,04033,610,95629,296,13829.17 %29.77 %43.29 %
6. รัฐวิสาหกิจ5200000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,2419,4663,050,279,5292,932,426,4503,081,550,1431,772,849,2721,684,452,7851,717,773,54641.88 %42.56 %44.26 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ส่วนราชการ96568049,096,87250,987,86848,428,46019,493,68418,199,18214,162,15160.30 %64.31 %70.76 %
2. จังหวัด5,1884,21965,188,90463,515,70064,396,16027,161,42423,983,75222,413,68458.33 %62.24 %65.19 %
3. อำเภอ8781291,874,7422,132,9762,157,8391,073,9421,062,211934,23842.72 %50.20 %56.70 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น7,8514,009101,651,860105,069,890101,866,66077,959,57669,097,05667,680,52823.31 %34.24 %33.56 %
5. สถาบันอุดมศึกษา3078129,085125,446122,68485,96773,91891,30733.40 %41.08 %25.58 %
6. รัฐวิสาหกิจ5200000000.00 %0.00 %0.00 %
รวม15,2419,045217,941,458221,831,879216,971,807125,774,592112,416,119105,281,90842.29 %49.32 %51.48 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2563 2564 และ 2565 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 และเดือนกันยายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2563 2564 และ 2565 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น