ประมวลเรื่อง “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ปี 2548


คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของทุกหน่วยงาน เริ่มจากปีงบประมาณ 2549 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ หรือ KPI ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 มอบหมาย รัฐมนตรี ปลัด ประจำแต่ละกระทรวง เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่ลดใช้พลังงานได้ สามารถนำเงินที่ประหยัดได้ ไปเป็นรางวัลในหน่วยงานนั้น

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้นำและกำกับดูแลการประหยัดพลังงานในภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สรุปผลรายงานคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นรายไตรมาส

    1.    หนังสือกระทรวงพลังงาน เลขที่ พน 0200/ว.1762 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ (Click ดูรายละเอียด)
    2.    หนังสือกระทรวงพลังงาน เลขที่ พน 0200/ว.1843 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 “แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ” (Click ดูรายละเอียด)
    3.    หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร.0504/3322 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 “ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานการใช้ไฟฟ้า ประปา และน้ำมัน” (Click ดูรายละเอียด)
    4.    หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนมาก ที่ นร 1201/2179 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548 “ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน” (Click ดูรายละเอียด)
    5.    หนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0100/2588 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 “ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน” (Click ดูรายละเอียด)
    6.    หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน 0603/ว2371 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 “มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ” (Click ดูรายละเอียด)

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้จัดประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นรวม 6 ครั้ง ดังนี้

    1.    ประชุมผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน เพื่อทราบนโยบายและมีความเข้าใจตรงตามเจตนาของคณะรัฐมนตรีในมาตรการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2548 (Click ดูรายละเอียด)
    2.    สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานลดใช้พลังงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีความเข้าใจในมาตรการดังกล่าว พร้อมปฏิบัติการลดใช้พลังงาน โดยทันทีและอย่างเคร่งครัด ได้ผลตามเป้าหมาย

          (1)    วันจันทร์ที่    27 มิถุนายน 2548     ณ โรงแรม ปริ้นพาเลช กรุงเทพฯ (Click ดูรายละเอียด)
          (2)    วันอังคารที่   28 มิถุนายน 2548     ณ โรงแรม ปริ้นพาเลช กรุงเทพฯ (Click ดูรายละเอียด)
          (3)    วันจันทร์ที่    4 กรกฎาคม 2548     ณ โรงแรม ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (Click ดูรายละเอียด)
          (4)    วันจันทร์ที่    11 กรกฎาคม 2548   ณ โรงแรม โซฟิเทล ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น (Click ดูรายละเอียด)
          (5)    วันจันทร์ที่    18 กรกฎาคม 2548   ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ จ.สงขลา (Click ดูรายละเอียด)
          (6)    วันจันทร์ที่    25 กรกฎาคม 2548   ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จ.ชลบุรี (Click ดูรายละเอียด)

งาน “รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน” จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

ประการแรก คือ การได้มาพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานกับวิทยากร ประการที่ 2 คือ การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่สามารถลดใช้พลังงานได้ดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคเอกชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศด้านรณรงค์ลดใช้พลังงาน

หลังจากงานสัมมนา ถ้ามีข้อสงสัย คณะทำงานของทุกกระทรวง ที่เป็น Contact person สามารถติดต่อกระทรวงพลังงาน เพื่อขอคำแนะนำวิธีกระตุ้นจิตสำนึก วิธีประหยัดพลังงาน วิธีวางแผน วิธีรายงานติดตามผล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกหน่วยงานต้องรายงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมทีมเทคนิค (Click ดูรายละเอียด) ที่เป็นการรวมตัวของผู้ชำนาญการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานพลังงานภูมิภาคทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ จะช่วยให้คำแนะนำหน่วยงานของท่านได้ในด้านเทคนิคการดูแลและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์


Download


    CD - ซีดีประกอบการสัมมนา "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน
    PowerPoint    -    แนะนำวิธีการลดการใช้พลังงาน สำหรับสำนักงานและบ้านอยู่อาศัย
    PowerPoint    -    แนะนำวิธีการรายงานผลการใช้พลังงาน
                    แบบฟอร์ม         -    รายงานผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน รายเดือน
                    แบบฟอร์ม         -    รายงานผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ราย 3 เดือน
                    แบบฟอร์ม         -    สอบทานผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน ประจำปี
                    Game             -     ฐานที่ 1 คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน
                                                  ฐานที่ 2 ตารางช่างจำ
                                                  ฐานที่ 3 เป้าประหยัดพลังงาน
                                                  ฐานที่ 4 จิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน
                                            -    ทดลองการวางแผนการลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ
                    คำกล่าว             -    รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณู เครืองาม     สัมมนาวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 (ชม VDO Clip)
                                             -    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวิเศษ จูภิบาล    สัมมนาวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
                                             -    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวิเศษ จูภิบาล    สัมมนาวันที่ 27 มิถุนายน 2548
                                             -    ปลัดกระทรวงพลังงาน นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์    สัมมนาวันที่ 27 มิถุนายน 2548