การประชุม “ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ร่วมใจลดใช้พลังงาน”
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2548
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานงาน “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” มีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จาก 20 กระทรวง 263 หน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายวิเศษ จูภิบาล) ได้กล่าวรายงานสถานการณ์พลังงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) พร้อมกับมีพิธีมอบรางวัลหน่วยงานราชการประหยัดพลังงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2547 ประกอบด้วย

รางวัลลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น
รางวัลลดใช้น้ำมันดีเด่น
จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

1.    บมจ.บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ (ช่อง 3)  
2.    สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง 5
3.    สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
4.    อสมท. (ช่อง 9)
5.    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
6.    สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
7.    กลุ่ม UBC (UBC7)
8.    บริษัท ทีวีผู้จัดการ จำกัด (11 News 1)
9.    รายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์   ช่อง 3
10.  รายการผู้หญิง ผู้หญิง ช่อง 3
11.  รายการเรื่องเล่าเช้านี้   ช่อง 3
12.  รายการอยากให้ลูกเก่ง ช่อง 5
13.  รายการ Health Station  ช่อง ไอทีวี
14.  หนังสือพิมพ์มติชน
15.  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
16.  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
17.  ส่วนผลิตรายการและข่าวกองทับบก
18.  วิทยุกระจายเสียง สส.ทร. (กองทัพเรือ)
19.  กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
20.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21.  สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. 91)
22.  บริษัทสกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด (93 Cool F.M.)
23.  บริษัทแปซิฟิค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (จส.100)
24.  บริษัท เวอร์จิ้น เรดิโอ ไทยแลนด์ จำกัด (EAZY FM 105.5)

รองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม มีปาฐกถา (Click ดูรายละเอียด) และร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบธงสัญลักษณ์ ให้กับปลัดกระทรวงและผู้แทนจาก ปลัดกระทรวง ผู้บริหารระดับสูง 20 กระทรวง นำกลับไปประดับที่หน่วยงานเพื่อเป็นที่ระลึกเตือนใจต่อหน้าที่“ราชการไทย ลดใช้พลังงาน” และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายลด 10% ร่วมกัน

ดร.วิษณุ  เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวปาฐกถา
รางวัลลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 1
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รางวัลลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)นายวิเศษ จูภิบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวรายงาน
รางวัลลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รางวัลลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 2
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันดีเด่น
ถ่ายรูปร่วมกับรองนายกฯ และ รมว. พลังงาน
รางวัลลดใช้ไฟฟ้าดีเด่น ลำดับที่ 3
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รางวัลลดใช้น้ำมันดีเด่น ลำดับที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสื่อมวลชนที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ
ถ่ายรูปร่วมกับรองนายกฯ และ รมว. พลังงาน
บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ (ช่อง 3)
และรายการ ผู้หญิง ผู้หญิง ช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง 5ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
อสมท. (ช่อง 9)บรรยากาศในห้องประชุม
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
สถานีโทรทัศน์ไอทีวีพพ. เปิดคลีนิกพลังงานให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมงาน
ในบริเวณจัดนิทรรศการภายนอกห้องประชุม
กลุ่ม UBC (UBC7)
บริษัททีวีผู้จัดการผู้สนใจขอรับบริการจากทีมเทคนิค
เพื่อการประหยัดพลังงาน
เรื่องเล่าเช้านี้   ช่อง 3
และเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์   ช่อง 3
อยากให้ลูกเก่ง ช่อง 5Health Station กับ ผู้หญิง ผู้หญิง
Health Station ช่อง ไอทีวี
หนังสือพิมพ์มติชนนายพรชัย รุจิประภา รองปลัดกระทรวงพลังงาน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจกระทรวงกลาโหม
ส่วนผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
สส.ทร. (กองทัพเรือ)กระทรวงการคลัง
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระทรวงมหาดไทย
เสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. 91)
93 Cool F.M.กระทรวงยุติธรรม
จส.100
EAZY FM 105.5ผบริหารกระทรวงที่เข้ารับธงสัญลักษณ์
ถ่ายรูปร่วมกับรองนายกฯ และ รมว. พลังงาน
ซุ้มแสดงเทคโนโลยี NGV ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซุ้มนิทรรศการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)รองนายกฯ และ รมว. พลังงาน ร่วมโบกธงสัญลักษณ์
ซุ้มนิทรรศการของ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริเวณงานนิทรรศการรองนายกฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน
นายวีระพล  จิรประดิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พรสุรีย์ กอนันทา  หัวหน้างาน PR
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

                  
                                                          (คลิกดูรายละเอียด)