สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 138,526.03116,108.0016.2 %5.05,992.51695.2288.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,002.626,241.4310.9 %5.02,526.95628.4375.1 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)8,746.624,017.2254.1 %5.02,511.34408.5083.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,433.826,383.3032.3 %5.02,336.55522.5077.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี8,773.887,353.8816.2 %5.02,510.892,080.5017.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา7,556.106,763.0010.5 %5.01,971.73578.6570.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง9,095.857,518.9617.3 %5.02,435.71342.0086.0 %5.0
รวม 189,135 154,386 18.37 % 20,286 5,256 74.09 %