สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน307,637.31212,000.0031.1 %5.06,549.06536.9891.8 %5.0
รวม 307,637 212,000 31.09 % 6,549 537 91.80 %