จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,421.42765.0068.4 %5.0478.09158.8266.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,470.065,346.0048.9 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ371.90ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ47.13ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,127.671,452.0053.6 %5.0744.32113.1084.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,871.581,537.0046.5 %5.0687.2739.8194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,360.874,670.9062.2 %5.01,790.19381.5178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,912.16833.0078.7 %5.0288.1717.5993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,406.61339.0090.0 %5.0305.36106.2365.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,345.95558.0083.3 %5.0444.9351.8388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็นไม่ครบ788.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ57.53ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,391.81607.0082.1 %5.0333.2649.9185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,757.121,024.0072.7 %5.0405.9395.9076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ29,447.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ776.58ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,199.032,407.0053.7 %5.01,181.681,324.68-12.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,422.401,114.0054.0 %5.0478.0959.9187.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,641.802,032.8069.4 %5.0604.7449.7091.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,739.681,816.0051.4 %5.01,067.58696.9034.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,850.331,193.0058.1 %5.0687.27196.6371.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,602.461,366.9047.5 %5.0419.52198.8952.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,102.52578.0072.5 %5.0522.55522.62-0.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วไม่ครบ1,119.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ293.61ประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. สระแก้ว4,273.854,333.97-1.4 %0.01,259.3759.1695.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,417.7311,373.00-20.8 %0.01,352.8262.9595.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,551.771,024.0077.5 %5.0687.27326.4852.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,169.65978.0076.5 %5.0801.360.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,280.19622.0081.0 %5.0611.2091.6285.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วไม่ครบ3,735.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ95.87ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,150.0239,122.23-536.1 %0.01,371.841,305.394.8 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,914.617,793.92-99.1 %0.01,086.60106.2590.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,909.691,222.0088.8 %5.0374.97242.6335.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ2,971.30ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ652.30ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,692.041,705.00-0.8 %0.0915.46254.2472.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,643.671,102.0069.8 %5.0972.50465.5052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,224.852,165.0032.9 %5.0611.200.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,282.452,472.0078.1 %5.0706.26383.0745.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 35,135.5935,469.00-0.9 %0.0760.99586.0123.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,404.17953.0060.4 %5.0516.710.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,033.681,828.0054.7 %5.0877.43327.8062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,517.521,080.0057.1 %5.0554.1561.4688.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,028.035,766.43-43.2 %0.0991.52466.4853.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,576.181,680.0053.0 %5.0668.25312.4653.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบ21,020.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ419.27ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วไม่ครบ6,005.51ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบ6,304.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ68.69ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,392.2813,828.3020.5 %5.01,493.48487.2367.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 212,316.5421,389.99-73.7 %0.01,547.99531.5565.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,411.264,673.5785.6 %5.0314.39153.0751.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว60,451.5333,011.0045.4 %5.01,306.69506.0061.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบ24,045.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,130.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็นไม่ครบ18,575.08ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ303.32ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,087.1618,873.99-133.4 %0.01,870.791,184.9436.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,800.732,394.0037.0 %5.0858.41508.6640.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,680.301,006.0062.5 %5.0362.4783.2177.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว80,184.7510,843.2086.5 %5.035,670.327,100.1580.1 %5.0
รวม 410,154 254,349 0.00 % 69,053 19,674 0.00 %