จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,550.67548.0078.5 %5.0724.75164.6477.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,406.896,920.0062.4 %5.073.96212.53-187.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,030.4012,123.32-101.0 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,259.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,804.501,583.0043.6 %5.0876.9134.0096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,370.6011,102.80-7.1 %0.02,816.51686.2175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,758.112,169.0042.3 %5.0370.0251.8886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,751.78384.0089.8 %5.0354.1340.0288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,215.351,024.0068.2 %5.0361.8533.9090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,081.43912.0070.4 %5.0399.0964.2183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้าไม่ครบ374.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ49.66ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,082.07534.0082.7 %5.0571.0254.4690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,029.15416.0086.3 %5.0344.9841.6087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,459.09304.0091.2 %5.0419.3336.0191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,842.93584.0084.8 %5.0393.2582.4679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,120.81600.0085.4 %5.0263.4352.1980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย2,973.94545.0081.7 %5.0267.0620.5392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,159.37391.0087.6 %5.0261.2754.2079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,208.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,263.88443.0086.4 %5.0252.7116.9093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,449.78171.0095.0 %5.0439.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรแม่สาย15,061.0943,566.77-189.3 %0.02,665.85393.4985.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,251.9711,124.0016.1 %5.01,564.02356.5777.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ14,550.2321,652.91-48.8 %0.01,589.00228.2085.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,535.088,865.50-3.9 %0.02,017.842,256.25-11.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,442.121,740.5028.7 %5.0667.70351.6247.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,237.882,283.9046.1 %5.01,352.28430.8768.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,809.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ237.13ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,403.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,448.13ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. เชียงรายไม่ครบ3,019.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ670.99ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ293.89ประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,618.562,133.0018.5 %5.0819.82605.6626.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,722.5212,760.38-19.0 %0.04,349.051,475.3566.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายไม่ครบ8,200.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,483.58357.0096.2 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,420.73623.0081.8 %5.01,143.100.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,694.581,153.0057.2 %5.0819.83300.2063.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,562.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,124.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย15,758.988,690.3944.9 %5.02,445.7288.5396.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,200.732,506.8040.3 %5.01,162.11317.5572.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,968.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ126.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,379.714,004.2645.7 %5.02,150.95725.7766.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,332.085,018.40-15.8 %0.0990.9751.7594.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,488.817,288.0041.6 %5.0504.57197.7060.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย210,863.95106,336.0049.6 %5.02,155.41546.2574.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,678.2766.3197.5 %5.0629.83185.5270.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,622.57258.3096.1 %5.01,193.48260.3078.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,379.201,533.0054.6 %5.0800.81245.1469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,091.375,165.9115.2 %5.01,523.42469.9769.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,636.256,557.41-80.3 %0.01,181.13116.0090.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบ2,667.60ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ94.66ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)36,249.916,555.0081.9 %5.03,268.66188.9694.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 124,213.1013,010.3146.3 %5.0854.28410.8551.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ10,989.48ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ395.46ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 317,352.118,045.2553.6 %5.02,714.81375.8986.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 427,420.088,399.5969.4 %5.01,668.24396.1476.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ38,679.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ233.56ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย30,644.0222,080.0027.9 %5.01,022.27628.6338.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย37,968.2228,840.0024.0 %5.01,120.96428.4561.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย13,652.6413,773.00-0.9 %0.0814.47446.5045.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,897.302,448.0015.5 %5.0914.91421.1354.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,978.5410,220.0077.8 %5.04,880.414,665.714.4 %2.0
รวม 685,177 407,810 0.00 % 58,756 19,214 0.00 %