เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  910725610,095,437603,841,892556,055,314411,435,060402,207,316388,516,06332.56 %33.39 %30.13 %
2. จังหวัด  5,1144,253448,524,236420,649,071396,227,403215,235,754216,890,466192,107,27752.01 %48.44 %51.52 %
3. อำเภอ  8781415,436,3265,179,9905,381,9033,979,5443,905,7013,736,15826.80 %24.60 %30.58 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,512946,805,676324,697,847373,763,985144,442,438138,598,672134,900,01584.74 %57.31 %63.91 %
รวม  14,7538,6312,010,861,6741,354,368,8001,331,428,605775,092,795761,602,156719,259,51361.45 %43.77 %45.98 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  91069220,749,96822,385,22424,146,0927,925,4678,003,4507,791,88061.80 %64.25 %67.73 %
2. จังหวัด  5,1144,14833,153,84530,520,87830,525,62614,101,70213,182,08511,624,98057.47 %56.81 %61.92 %
3. อำเภอ  8781351,020,000992,8201,129,936508,066500,194574,96550.19 %49.62 %49.12 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,36052,337,13742,115,71543,423,46430,522,29029,565,31327,091,18741.68 %29.80 %37.61 %
รวม  14,7538,335107,260,94996,014,63799,225,11853,057,52551,251,04247,083,01350.53 %46.62 %52.55 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น