กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 145,799.4487,366.1040.1 %5.05,892.46979.3183.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่140,661.4583,840.0040.4 %5.06,003.821,676.5572.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน34,511.4324,240.0029.8 %5.02,598.77431.3583.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น127,491.6861,578.0051.7 %5.03,520.18773.1078.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,585.5022,842.0080.9 %5.01,322.48447.9566.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา90,884.5553,363.0041.3 %5.02,113.85695.8067.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี55,946.9631,244.0044.2 %5.02,175.74332.8484.7 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี816,531.13930,000.00-13.9 %0.05,407.962,491.0453.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่93,649.2660,520.0035.4 %5.04,205.32377.6591.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี141,846.59134,440.005.2 %2.51,993.88834.0258.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี134,039.9498,617.0026.4 %5.01,591.88957.1039.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี155,757.06324,084.00-108.1 %0.02,217.113,437.40-55.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง140,518.27162,817.00-15.9 %0.02,726.89573.1579.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี165,177.1956,133.5766.0 %5.02,689.34881.0167.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี151,369.53168,639.00-11.4 %0.02,726.401,207.4655.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี170,372.44202,139.98-18.6 %0.04,087.18805.1880.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,264,915.001,676,263.00-32.5 %0.09,716.401,128.0088.4 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง40,597.4620,992.0048.3 %5.01,682.68198.0088.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน903,137.44750,000.0017.0 %5.05,873.311,501.2274.4 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์180,158.20284,814.00-58.1 %0.01,620.841,305.8019.4 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,533.6023,971.006.1 %3.01,387.03517.1462.7 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา288,091.66534,359.00-85.5 %0.01,902.92379.5880.1 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา65,859.0761,000.007.4 %3.5418.03123.9070.4 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ385,002.38352,995.008.3 %4.04,105.89743.7581.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง102,740.48912,528.00-788.2 %0.0515.13546.10-6.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,137,193.30912,528.0070.9 %5.04,429.52593.1586.6 %5.0
รวม 9,077,371 8,031,314 11.52 % 82,925 23,938 71.13 %