เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  909788636,818,594630,037,792582,332,001429,495,643419,867,869405,932,60832.56 %33.36 %30.29 %
2. จังหวัด  5,1154,651471,016,128453,013,366424,184,468242,573,867245,460,117221,923,85648.50 %45.82 %47.68 %
3. อำเภอ  8781596,004,4305,799,4235,952,0094,499,9934,517,7924,378,05525.06 %22.10 %26.44 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,500348,617,534417,556,109403,838,418170,848,460169,211,736157,346,25750.99 %59.48 %61.04 %
รวม  14,75310,0981,462,456,6851,506,406,6891,416,306,897847,417,963839,057,514789,580,77542.06 %44.30 %44.25 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90977524,350,83025,793,98127,902,07110,602,01710,907,7139,734,06756.46 %57.71 %65.11 %
2. จังหวัด  5,1154,59137,199,38234,550,15134,419,34616,335,68115,181,78613,814,59456.09 %56.06 %59.86 %
3. อำเภอ  8781541,201,4571,185,8521,344,661566,132564,499646,40952.88 %52.40 %51.93 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,33569,042,16154,698,45354,950,50840,951,41441,774,63635,249,81440.69 %23.63 %35.85 %
รวม  14,7539,855131,793,830116,228,437118,616,58568,455,24468,428,63559,444,88448.06 %41.13 %49.88 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น