เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  909788636,818,594630,038,463583,995,450429,495,643419,867,869405,932,60832.56 %33.36 %30.49 %
2. จังหวัด  5,1154,651471,015,409453,010,615424,138,267242,573,867245,486,717221,923,85648.50 %45.81 %47.68 %
3. อำเภอ  8781596,004,4305,799,4235,952,0094,499,9934,517,7924,378,05525.06 %22.10 %26.44 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,499348,601,044417,552,948403,487,568170,831,691169,198,860157,356,06351.00 %59.48 %61.00 %
รวม  14,75310,0971,462,439,4761,506,401,4491,417,573,294847,401,194839,071,238789,590,58142.06 %44.30 %44.30 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90977524,350,83025,793,98128,069,20110,602,01710,907,7139,734,05856.46 %57.71 %65.32 %
2. จังหวัด  5,1154,59137,199,38234,550,15134,421,95216,335,68115,181,78613,804,38156.09 %56.06 %59.90 %
3. อำเภอ  8781541,201,4571,185,8521,344,661566,132564,499646,40952.88 %52.40 %51.93 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,33469,033,11554,689,46954,946,36640,948,31341,771,73935,268,83240.68 %23.62 %35.81 %
รวม  14,7539,854131,784,785116,219,453118,782,18068,452,14368,425,73759,453,67948.06 %41.12 %49.95 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น