สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 249,414.59343,024.00-37.5 %0.058,951.2018,466.6968.7 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60669.7077.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 121,442.37154,765.00-27.4 %0.029,392.8216,065.9545.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,847.94141,303.00-79.2 %0.029,857.116,573.9578.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,791.7892,635.00-63.1 %0.06,514.0617,017.03-161.2 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,111.2028,975.009.8 %4.57,680.494,857.4636.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)40,930.5325,514.0037.7 %5.07,961.935,620.6829.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 159,004.34125,828.0020.9 %5.025,935.394,294.4983.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 922,009.8184,290.9090.9 %5.021,412.668,103.5562.2 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,787.179,392.0036.5 %5.02,212.20495.7077.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,911.0440,575.00-94.0 %0.02,867.67433.9584.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,660.1652,860.008.3 %4.011,288.336,658.3841.0 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,347,160.301,997,358.0040.3 %5.02,567.852,179.4315.1 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 396,560.31523,594.00-32.0 %0.01,910.644,823.11-152.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,706.56394.1876.9 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20896.378.8 %4.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36876.3581.8 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,068.1873.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,310.823,565.0061.7 %5.0998.811,200.29-20.2 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,968.0031,000.0016.1 %5.09,012.674,318.2252.1 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,136.80163,000.00-171.0 %0.07,893.473,641.5353.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 22,266.1415,000.0032.6 %5.03,823.561,672.0156.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,200.7158.9 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,078.3015,715.00-4.2 %0.03,338.021,857.1744.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,123.107.4 %3.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,127.6828,621.00-13.9 %0.04,769.96731.0984.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 107,414.8897,000.009.7 %4.517,955.623,601.7679.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00737.7570.0 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,874.6223,270.0041.6 %5.04,533.64968.3778.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,201.69265.4977.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29319.8381.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,835.8712,411.0043.2 %5.03,299.612,759.3316.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร54,798.05128,126.21-133.8 %0.018,722.473,310.0382.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,633.4081,000.00-81.5 %0.08,646.42875.7489.9 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.33,846.7829,961.0011.5 %5.012,050.261,848.1484.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,732.6129,397.60-23.9 %0.04,139.582,089.7749.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 225,182.3419,000.0024.6 %5.03,753.063,976.95-6.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,275.014,849.2070.2 %5.01,572.57866.2644.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 415,939.5513,168.0017.4 %5.01,444.033,073.17-112.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 517,976.297,891.2356.1 %5.01,948.831,336.4631.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 616,134.318,793.2345.5 %5.02,565.061,765.4131.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร89,196.67126,000.00-41.3 %0.038,331.5668,737.50-79.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว24,880.9622,000.0011.6 %5.05,937.9513,384.87-125.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,264.9929,979.00-6.1 %0.05,818.426,265.40-7.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,116.3216,925.006.6 %3.02,231.232,547.43-14.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,502.8811,857.0039.2 %5.02,627.935,558.25-111.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,050.001.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,225.0223,824.005.6 %2.53,476.884,324.42-24.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,939.7417,695.0019.3 %5.04,524.654,667.23-3.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,197.8215,882.0025.1 %5.02,842.675,111.50-79.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,238.0552,408.00-125.5 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ112,093.1895,083.3415.2 %5.048,095.87192,412.81-300.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,720.7438,288.41-7.2 %0.07,346.694,614.4937.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ87,593.502,385.7697.3 %5.010,411.1017,130.56-64.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 195,864.4358,318.7039.2 %5.029,168.2712,264.9658.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,009.0614,440.0044.5 %5.07,410.395,616.1524.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 363,058.2246,530.0026.2 %5.019,078.769,530.1550.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,630.4818.5 %5.0
กองบังคับการปราบปราม26,044.9995,074.00-265.0 %0.05,128.5012,830.45-150.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,143.4232,518.73-24.4 %0.06,286.763,059.1051.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม19,885.2822,352.00-12.4 %0.03,720.385,109.88-37.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,892.2611,352.0052.5 %5.014,968.735,621.7662.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,360.0636,496.0011.8 %5.021,550.661,823.8091.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,656.3833,844.1750.7 %5.012,679.417,354.1242.0 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,047.8716,592.7736.3 %5.05,128.501,609.7768.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,749.4714,717.0057.6 %5.01,903.93561.1170.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.56,469.9886,207.96-52.7 %0.02,505.2122,420.20-794.9 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,385.75-2.2 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,765.7649,759.003.9 %1.59,882.577,391.9425.2 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,471.367,762.0042.4 %5.01,845.45778.2857.8 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,200.50682.1169.0 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67764.4753.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,569.162,693.2824.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,308.9956,174.00-122.0 %0.058,341.692,254.7096.1 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03512.5066.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,273.463,465.67-5.9 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77460.1875.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,320.3644.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,254.8219,409.00-6.3 %0.03,586.553,876.08-8.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03322.0488.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,243.0119,000.0039.2 %5.03,033.011,567.7548.3 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,369.606,917.7072.7 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 161,810.9651,276.0017.0 %5.02,388.223,974.20-66.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 245,247.9840,959.619.5 %4.53,822.222,776.1827.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,834.7931,599.793.8 %1.591,426.957,474.7591.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,418.1615,425.6652.4 %5.05,061.063,101.9038.7 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,894.7525,144.0055.0 %5.06,131.7115,766.92-157.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,935.0714,344.0057.7 %5.06,541.703,462.5147.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,928.3217,032.5362.9 %5.010,532.087,797.9526.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี41,537.3624,698.1740.5 %5.03,752.55396.7389.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,322.4015,403.00-49.2 %0.0306.9960.5980.3 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,456.7072,239.00-87.8 %0.03,053.05972.2368.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1159,057.5929,872.0081.2 %5.065,663.70745.3198.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,540.2828,056.00-43.6 %0.074,841.151,331.0298.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,125.3021,284.17-32.0 %0.025,325.413,094.7687.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 359,320.2219,092.0067.8 %5.029,383.731,236.0095.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4139,179.1616,841.0087.9 %5.064,170.47358.3799.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,870.9410,282.3555.0 %5.07,383.201,130.5084.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 74,837.3714,760.0080.3 %5.029,858.01485.4598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,210.509,926.80-59.8 %0.02,799.54853.4669.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 895,120.2413,760.9085.5 %5.062,041.56787.8898.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,123.3311,568.0018.1 %5.015,231.89695.1895.4 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน60,830.9852,109.1014.3 %5.08,392.44911.5789.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,660.22753.0091.3 %5.0846.64118.9186.0 %5.0
รวม 8,338,991 5,948,102 28.67 % 1,248,046 671,471 46.20 %