กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก600,892.561,192,191.00-98.4 %0.019,696.6931,130.80-58.1 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)262,386.94284,341.00-8.4 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)715,214.69374,998.7547.6 %5.023,048.4819,936.1013.5 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )347,716.38235,611.0032.2 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)143,542.83135,994.005.3 %2.56,120.702,783.1554.5 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)123,674.7162,643.0049.3 %5.05,642.324,081.9527.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)28,976.8329,990.00-3.5 %0.01,708.51316.2081.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)125,719.1693,614.0025.5 %5.06,242.641,833.5570.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)525,808.00321,091.0038.9 %5.011,751.8725,701.50-118.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,733,061.00321,266.0081.5 %5.09,728.888,289.8514.8 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)143,908.00106,953.0025.7 %5.06,742.917,775.20-15.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)380,371.03368,540.003.1 %1.514,869.694,384.1070.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)166,718.3095,861.0042.5 %5.06,589.706,789.80-3.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,194,264.901,002,321.9016.1 %5.030,155.3925,869.2014.2 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)180,550.50130,749.0027.6 %5.06,220.763,796.9039.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)279,401.22225,728.0019.2 %5.05,380.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)520,746.47785,508.44-50.8 %0.09,092.2119,593.95-115.5 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,566,913.502,778,714.3050.1 %5.0110,750.774,498.2095.9 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)314,211.97152,299.0251.5 %5.013,190.105,334.4059.6 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)749,605.81551,351.0026.4 %5.014,246.179,450.3533.7 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39853,627.13605,671.6929.0 %5.016,950.126,782.2060.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)546,362.94648,174.94-18.6 %0.022,687.4428,999.45-27.8 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69432,453.3847.3 %5.016,351.549,830.8039.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)125,337.0634,335.0072.6 %5.05,314.021,217.5077.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)94,166.0512,171.0087.1 %5.05,204.59860.0083.5 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)100,886.5046,286.0054.1 %5.05,142.062,809.8045.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)832,285.38509,003.4738.8 %5.016,519.9715,363.057.0 %3.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)387,629.56289,909.0025.2 %5.07,251.016,051.5016.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,340,225.10581,323.6956.6 %5.025,348.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.336,962.25287,064.0014.8 %5.07,270.766,911.504.9 %2.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,341,507.001,253,670.806.5 %3.08,706.309,964.15-14.4 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,208,023.60741,821.6938.6 %5.03,649.616,041.90-65.5 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.104,415.0333,074.9568.3 %5.02,439.741,207.5050.5 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.89,731.9727,363.5069.5 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.35,547.9427,614.0022.3 %5.01,296.86896.2530.9 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)639,806.06377,212.1341.0 %5.012,132.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,700,548.30877,504.0048.4 %5.061,554.7814,771.8576.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)780,207.13321,834.0058.8 %5.015,295.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)892,215.00813,510.008.8 %4.017,518.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท302,179.91243,468.2019.4 %5.09,539.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1355,140.91278,755.1921.5 %5.07,113.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.154,052.5858,925.0061.8 %5.03,682.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.27,781.0920,878.1724.8 %5.06,088.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.153,478.6947,752.0068.9 %5.04,100.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1306,801.03154,922.2849.5 %5.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2430,376.41226,028.3047.5 %5.08,309.237,063.3015.0 %5.0
บชร.3846,983.13329,373.0961.1 %5.015,830.0420,337.85-28.5 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)71,153.3829,048.9959.2 %5.01,650.181,305.0020.9 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.62,619.2511,821.0281.1 %5.01,229.441,375.00-11.8 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.39,800.865,296.6686.7 %5.01,146.52414.0063.9 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,846,821.803,177,528.00-11.6 %0.052,532.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)208,395.70121,601.0041.6 %5.07,329.676,003.3518.1 %5.0
พล.ร.11335,678.0061,425.0081.7 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)637,834.69161,991.4174.6 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,595,137.101,332,982.1016.4 %5.029,725.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.115,838.6550,425.0156.5 %5.02,862.361,580.0044.8 %5.0
พัน.สท.40,594.4019,959.9850.8 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)893,068.56388,925.0056.5 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)396,467.7291,626.9976.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31699,073.94462,441.0033.8 %5.013,324.165,667.1057.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)722,964.25320,324.7855.7 %5.015,582.4311,592.5525.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36658,025.69618,325.886.0 %3.012,446.9015,160.50-21.8 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )427,616.81152,566.5064.3 %5.09,406.978,444.4510.2 %5.0
มทบ.11 และ นขต.481,884.19320,454.0033.5 %5.09,527.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)511,581.19209,310.7059.1 %5.010,104.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.153,836,484.80154,922.2896.0 %5.078,064.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)268,950.4170,837.9073.7 %5.06,869.163,681.6546.4 %5.0
มทบ.22896,951.50354,649.9760.5 %5.019,387.8310,665.0045.0 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)607,018.75173,942.8171.3 %5.012,529.035,332.9057.4 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)348,445.66219,613.9137.0 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )314,262.00101,978.0067.6 %5.06,707.323,798.0043.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)434,054.0088,810.0079.5 %5.09,554.056,191.7535.2 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)261,943.56102,218.0061.0 %5.05,558.483,861.1030.5 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)357,927.28168,533.0052.9 %5.07,782.962,783.1564.2 %5.0
มทบ.310569,224.4460,157.9089.4 %5.011,850.85902.0092.4 %5.0
มทบ.32319,939.66167,447.0047.7 %5.06,979.937,221.70-3.5 %0.0
มทบ.34298,606.13149,941.0249.8 %5.07,701.825,098.5033.8 %5.0
มทบ.35424,773.69230,288.8845.8 %5.09,286.338,053.5013.3 %5.0
มทบ.37275,190.0096,023.5065.1 %5.06,290.344,439.5029.4 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.289,678.59153,210.0047.1 %5.05,697.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)119,859.2445,678.9761.9 %5.02,364.001,119.7552.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)247,343.9185,253.0065.5 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)334,869.2294,359.9171.8 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.658,515.00332,156.0049.6 %5.013,755.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)144,301.1320,101.0086.1 %5.08,428.433,061.7063.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)295,915.66119,558.0059.6 %5.06,192.934,926.8020.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1397,892.16318,445.1620.0 %5.01,464.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.127,548.9658,476.0054.2 %5.0547.14291.0046.8 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.44,986.5029,005.3135.5 %5.02,709.801,570.9042.0 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.51,728.55180,643.00-249.2 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,967.3043,640.0017.6 %5.02,911.991,377.5052.7 %5.0
รร.ส.สส.73,666.4950,272.0031.8 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,486,626.402,887,668.00-94.2 %0.07,783.359,026.95-16.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)485,773.31313,954.9435.4 %5.03,432.433,516.60-2.5 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)106,396.1764,617.9839.3 %5.04,567.963,656.0020.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก78,211.26148,000.00-89.2 %0.02,184.13502.4577.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)227,652.48255,616.00-12.3 %0.06,291.342,306.9063.3 %5.0
ศสท.กส.ทบ.149,116.2064,496.0056.7 %5.08,306.502,667.5067.9 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 910,399.44371,740.6959.2 %5.037,764.5411,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)619,136.94130,914.4678.9 %5.026,570.7420,201.4024.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6440,435.0047.6 %5.07,514.091,606.1078.6 %5.0
รวม 55,848,792 34,013,524 39.10 % 907,968 586,425 0.00 %