กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 150,993.1393,853.5037.8 %5.05,901.841,652.0672.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่131,595.7070,900.0046.1 %5.05,948.792,119.6064.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน31,711.2120,667.0034.8 %5.02,605.10477.1581.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น123,724.5154,473.0056.0 %5.03,398.39734.0078.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,056.1820,976.0082.7 %5.01,595.00648.2559.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา91,380.4054,584.0040.3 %5.02,269.88605.9373.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี52,794.3227,135.2048.6 %5.02,176.33372.9082.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี807,840.56869,000.00-7.6 %0.04,961.012,952.7440.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่84,281.1654,140.0035.8 %5.04,212.21698.5083.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี143,259.05130,800.008.7 %4.02,021.441,157.3842.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี131,895.03201,699.00-52.9 %0.01,547.041,158.1525.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี152,465.06317,380.00-108.2 %0.02,193.413,513.20-60.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง130,513.28146,730.00-12.4 %0.02,760.62888.1067.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี165,535.3152,368.9668.4 %5.02,807.00895.3668.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี135,868.73159,013.00-17.0 %0.02,786.511,345.8651.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี166,352.19191,305.00-15.0 %0.03,997.51632.6984.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,261,103.001,724,291.00-36.7 %0.09,524.891,249.5086.9 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,305.9520,506.0050.4 %5.01,721.62213.2087.6 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน913,589.56732,000.0019.9 %5.05,724.342,083.4663.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์190,883.84263,877.00-38.2 %0.01,788.921,412.6521.0 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,873.5422,933.0011.4 %5.01,371.33383.4872.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา299,716.75514,699.00-71.7 %0.01,897.41493.8874.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา67,530.4358,000.0014.1 %5.0417.83188.1555.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ411,055.47360,367.0012.3 %5.03,967.01808.5579.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง113,759.14933,840.00-720.9 %0.0515.13710.60-37.9 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,015,806.30933,840.0069.0 %5.03,834.84940.6675.5 %5.0
รวม 8,961,890 8,029,378 10.41 % 81,945 28,336 65.42 %