สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 252,061.16343,186.00-36.2 %0.058,951.2017,986.1069.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60576.5680.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 122,707.39156,703.00-27.7 %0.029,392.8217,157.8041.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 79,998.81138,356.00-72.9 %0.029,857.117,008.5376.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 57,550.6898,880.00-71.8 %0.06,596.0016,822.07-155.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,940.0031,606.004.0 %2.07,680.494,952.7335.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,523.8225,223.0039.3 %5.07,961.935,838.8126.7 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 154,928.77139,647.009.9 %4.525,990.014,775.7681.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 931,999.4479,894.1091.4 %5.021,439.977,090.7066.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 15,270.749,911.0035.1 %5.02,212.20368.9783.3 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,128.8634,591.00-63.7 %0.02,867.67366.5887.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 158,260.7955,875.004.1 %2.011,288.338,976.4920.5 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,382,511.301,949,605.0042.4 %5.02,534.782,179.7214.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 390,035.16520,280.00-33.4 %0.01,910.6417,037.16-791.7 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,706.56376.4877.9 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,028.68-4.6 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36936.3480.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,785.1263.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,737.023,770.0061.3 %5.0998.811,458.10-46.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,364.4630,000.0017.5 %5.09,012.674,471.8350.4 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,434.33163,000.00-169.7 %0.07,893.473,757.1052.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,861.7515,000.0024.5 %5.03,823.561,679.9056.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,046.8264.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,564.9815,723.00-1.0 %0.03,338.021,756.1947.4 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,128.037.0 %3.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,205.3728,515.00-22.9 %0.04,769.96584.4987.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 105,073.6085,000.0019.1 %5.017,955.623,612.5679.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00846.1265.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,619.5324,131.0040.6 %5.04,533.641,001.5477.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24391.1270.8 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,376.07417.3782.4 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,568.9212,474.0042.2 %5.03,299.612,709.1217.9 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร55,368.89111,271.90-101.0 %0.019,474.482,905.0885.1 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,751.3678,000.00-74.3 %0.08,646.42849.0990.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.34,528.9030,478.0011.7 %5.012,050.261,477.6887.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,572.6928,853.20-17.4 %0.04,139.581,794.4156.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 225,940.5818,000.0030.6 %5.03,753.063,985.45-6.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,451.014,759.4071.1 %5.01,572.57653.8758.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,004.9911,792.0026.3 %5.01,444.033,166.68-119.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 516,930.405,098.4769.9 %5.01,948.831,298.6033.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 616,506.157,279.4855.9 %5.02,565.062,014.3021.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร90,726.33145,000.00-59.8 %0.038,331.5668,737.50-79.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว26,128.7621,000.0019.6 %5.05,937.9513,106.71-120.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,188.6930,208.00-7.2 %0.05,818.428,601.10-47.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,304.6416,446.0010.2 %5.02,231.232,875.97-28.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,861.1112,483.0037.1 %5.02,627.936,110.06-132.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,077.000.6 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,364.2727,566.00-8.7 %0.03,476.884,495.47-29.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,166.6717,451.0021.3 %5.04,524.6520,436.37-351.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,089.0916,037.0024.0 %5.02,842.675,197.50-82.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,648.1237,920.00-60.4 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ113,095.9594,845.2816.1 %5.048,095.87190,568.88-296.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,587.1435,905.001.9 %0.57,346.696,296.9214.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ88,835.482,031.3297.7 %5.010,411.108,989.4913.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 197,192.5658,525.1039.8 %5.029,168.2713,279.9954.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,610.3015,839.0040.5 %5.07,410.395,595.7824.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 361,081.9847,804.0021.7 %5.019,078.7611,223.3441.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,027.051,637.2919.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม26,316.29240,322.00-813.2 %0.05,128.5016,091.10-213.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,910.0632,325.55-20.1 %0.06,286.763,184.7049.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,152.0525,076.00-13.2 %0.03,720.385,394.33-45.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,633.8311,787.2052.2 %5.05,405.075,999.66-11.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,418.5538,258.007.6 %3.521,550.661,876.2991.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 70,360.6333,013.3353.1 %5.012,679.417,190.9043.3 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,319.2016,206.4638.4 %5.05,128.501,793.8265.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,178.6014,811.0056.7 %5.01,930.21521.7573.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,837.8865,966.10-20.3 %0.02,505.2121,537.09-759.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,611.60-4.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.52,306.6051,908.000.8 %0.59,882.577,596.4123.1 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,941.238,659.0037.9 %5.01,845.45789.6457.2 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,200.50933.1557.6 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67709.7156.7 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,537.872,670.5424.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,375.7254,167.00-113.5 %0.055,547.962,036.4796.3 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03661.6557.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,281.513,355.71-2.3 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77346.6081.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,227.0946.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,117.1120,167.00-17.8 %0.03,586.554,198.61-17.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03398.2085.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.33,024.0721,000.0036.4 %5.02,553.501,472.0542.4 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,633.876,917.7073.0 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 161,300.9245,672.0025.5 %5.02,377.134,029.40-69.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 238,535.9943,895.51-13.9 %0.03,801.882,248.9540.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 330,925.4325,785.6116.6 %5.097,306.338,136.1591.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,502.9313,936.4757.1 %5.05,061.065,128.00-1.3 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,394.6027,525.0051.2 %5.06,131.7116,473.93-168.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,617.9415,978.0053.8 %5.06,541.703,596.3245.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,818.8318,445.4960.6 %5.010,532.088,098.7923.1 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี39,365.1421,553.8945.2 %5.03,752.27543.6285.5 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,643.2015,445.00-45.1 %0.0306.9960.5980.3 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,858.9171,724.00-84.6 %0.03,053.051,026.6066.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1154,623.9830,360.0080.4 %5.063,325.66919.9898.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,504.1227,906.00-43.1 %0.073,075.32721.7499.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,206.2330,366.17-87.4 %0.030,883.604,739.0384.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 358,892.4418,031.0069.4 %5.030,346.071,210.0096.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4135,130.3015,044.0088.9 %5.064,170.47455.1299.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 515,756.027,755.7850.8 %5.04,756.411,111.5076.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 67,273.3614,056.0079.1 %5.027,623.81268.8599.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,092.399,922.20-62.9 %0.02,964.69720.3975.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 897,491.195,618.9094.2 %5.070,747.01618.0899.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,572.0611,538.0020.8 %5.015,231.89732.1495.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน59,883.0146,061.0023.1 %5.08,392.44869.9189.6 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,409.52756.0092.0 %5.0846.64184.2878.2 %5.0
รวม 8,362,607 5,993,924 28.32 % 1,249,215 708,184 43.31 %