กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก595,863.941,064,032.00-78.6 %0.019,781.1130,945.85-56.4 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)259,681.91314,194.31-21.0 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)679,122.63403,365.2840.6 %5.022,535.7019,989.8511.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )344,131.66234,301.0031.9 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)126,122.01130,142.50-3.2 %0.06,120.706,457.75-5.5 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)122,415.0760,289.0050.8 %5.05,642.324,654.9517.5 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)28,087.3330,905.00-10.0 %0.01,529.16269.4082.4 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)120,675.2583,575.0030.7 %5.06,242.641,795.5571.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)520,037.66303,495.0941.6 %5.011,744.8725,028.95-113.1 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,700,337.50212,524.0087.5 %5.09,738.269,307.054.4 %2.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)127,567.52102,887.0019.3 %5.06,752.297,573.75-12.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)374,356.88329,638.0011.9 %5.014,690.345,164.6064.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)150,008.1985,421.0043.1 %5.06,589.706,763.20-2.6 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,162,998.90947,318.0018.5 %5.030,142.8825,684.1014.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)163,202.19118,993.0027.1 %5.06,220.763,796.9039.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)275,122.28255,487.007.1 %3.55,352.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)505,573.91700,427.44-38.5 %0.08,919.4713,489.50-51.2 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,548,734.502,662,043.5052.0 %5.0110,806.814,498.2095.9 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)302,214.22150,501.9850.2 %5.013,190.105,334.4059.6 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)741,703.13486,053.0034.5 %5.014,240.858,912.2037.4 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39822,810.25563,799.8131.5 %5.016,950.124,017.9076.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)524,496.81615,204.31-17.3 %0.022,296.2839,477.95-77.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)809,166.31411,846.7549.1 %5.016,351.549,830.8039.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)109,053.5728,234.0074.1 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)103,385.3412,913.0087.5 %5.05,267.121,072.0079.6 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)84,853.0235,345.0058.3 %5.05,142.062,809.8045.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)843,459.31487,243.4142.2 %5.016,915.7315,254.159.8 %4.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)383,633.38249,176.0035.0 %5.07,251.016,527.0010.0 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,322,267.80509,484.1961.5 %5.025,366.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.329,792.84292,086.0011.4 %5.07,270.767,049.003.1 %1.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,312,023.401,140,526.8013.1 %5.08,706.3010,037.05-15.3 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,119,795.90666,652.9440.5 %5.03,537.27986.2072.1 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.102,933.9629,567.2871.3 %5.02,439.742,211.509.4 %4.5
กสษ.2 กส.ทบ.87,759.8427,620.0068.5 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.33,489.1826,651.0020.4 %5.01,296.86896.2530.9 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)634,132.3889,999.3085.8 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,669,516.40859,753.3848.5 %5.061,554.7814,539.5076.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)804,093.94432,115.0046.3 %5.015,715.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)838,704.75804,521.004.1 %2.016,751.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท303,514.53193,000.8036.4 %5.09,609.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1345,574.34271,764.0021.4 %5.07,071.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.141,279.8157,535.0059.3 %5.03,591.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.28,791.2019,873.6731.0 %5.06,123.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.144,372.4446,881.0067.5 %5.04,023.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1307,858.97154,564.4149.8 %5.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2420,431.38239,979.0042.9 %5.08,298.727,063.3014.9 %5.0
บชร.3816,406.13545,825.5033.1 %5.015,830.0420,629.25-30.3 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)66,857.3324,689.0063.1 %5.01,643.561,305.0020.6 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.61,718.2611,484.5681.4 %5.01,229.441,375.00-11.8 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.38,459.253,572.9290.7 %5.01,146.52495.0056.8 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,073,106.602,696,886.30-30.1 %0.037,619.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)201,057.91119,177.0040.7 %5.07,288.026,003.3517.6 %5.0
พล.ร.11329,949.7261,833.0081.3 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)612,134.38168,911.7072.4 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,576,898.501,322,765.5016.1 %5.029,816.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.110,759.0349,935.0054.9 %5.02,900.88790.0072.8 %5.0
พัน.สท.39,702.2220,780.6247.7 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)880,534.25395,361.0055.1 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)382,251.7588,397.0176.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31689,015.31463,382.0032.7 %5.013,324.166,986.6047.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)683,019.13335,618.0050.9 %5.015,627.967,641.0051.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36653,169.44580,250.3811.2 %5.012,446.9015,794.10-26.9 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )408,197.66145,529.0064.3 %5.09,501.538,444.4511.1 %5.0
มทบ.11 และ นขต.480,587.47316,062.0034.2 %5.09,601.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)471,993.38218,541.5253.7 %5.09,439.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.153,790,541.80154,546.4195.9 %5.078,810.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)249,953.9264,859.2374.1 %5.06,869.163,676.7546.5 %5.0
มทบ.22872,579.69340,471.0361.0 %5.019,422.8610,665.0045.1 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)586,557.44148,122.8174.7 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)327,407.44215,893.2334.1 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )306,233.41117,982.0161.5 %5.06,707.323,798.0043.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)427,551.3181,591.7480.9 %5.09,554.056,881.2028.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)251,389.0697,188.0061.3 %5.05,558.484,129.3025.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)334,279.22156,155.7053.3 %5.07,768.952,783.1564.2 %5.0
มทบ.310550,037.0660,327.5289.0 %5.011,850.85767.6593.5 %5.0
มทบ.32303,755.94143,835.0052.6 %5.06,979.936,447.007.6 %3.5
มทบ.34281,114.56148,429.0047.2 %5.07,701.8213,764.80-78.7 %0.0
มทบ.35407,720.72217,923.8446.6 %5.09,286.338,784.005.4 %2.5
มทบ.37259,070.0890,657.0065.0 %5.06,290.342,667.5057.6 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.271,965.5648,589.5082.1 %5.05,379.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)112,622.4543,399.7861.5 %5.02,364.001,110.5053.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)232,409.9477,128.0166.8 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)325,162.8490,496.7672.2 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.647,567.00324,572.0049.9 %5.013,720.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)139,437.0540,017.0071.3 %5.08,413.443,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)286,097.59114,926.0059.8 %5.06,191.754,744.4523.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1444,361.13333,995.9424.8 %5.01,455.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.121,544.9054,359.0055.3 %5.0541.08273.0049.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.44,130.0028,614.0635.2 %5.02,530.451,846.1027.0 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.51,195.27129,265.00-152.5 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,919.2946,181.0011.1 %5.02,732.641,406.0048.5 %5.0
รร.ส.สส.72,907.0546,515.0036.2 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,369,379.302,715,163.00-98.3 %0.08,050.7116,306.00-102.5 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)440,544.8833,789.0092.3 %5.03,655.083,586.001.9 %0.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)103,353.8757,588.0944.3 %5.04,427.123,656.0017.4 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก78,800.80123,000.00-56.1 %0.02,453.15502.4579.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)221,571.7266,735.0069.9 %5.06,111.991,891.2569.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.145,838.9465,138.7055.3 %5.08,306.503,041.8063.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 897,288.50352,831.3460.7 %5.037,630.0311,626.3569.1 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)605,732.56319,560.1347.2 %5.026,359.2015,623.1540.7 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)76,149.6637,133.0051.2 %5.07,514.092,428.8067.7 %5.0
รวม 53,739,136 31,697,912 41.02 % 906,866 597,168 0.00 %