สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 249,415.63323,939.00-29.9 %0.058,951.2018,651.5268.4 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60384.2887.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 120,871.62145,984.00-20.8 %0.029,392.8216,423.5044.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 77,380.29146,683.00-89.6 %0.029,857.117,433.8875.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,957.3892,432.00-62.3 %0.06,596.0016,714.76-153.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 30,643.5526,773.0012.6 %5.07,680.495,296.2931.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,572.9612,167.0070.7 %5.07,975.056,509.8918.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 167,085.34191,937.00-14.9 %0.032,954.344,092.0587.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 921,141.8176,870.0091.7 %5.021,467.2810,218.2552.4 %5.0
กองวินัย(วน.) 13,808.747,875.0043.0 %5.02,212.20503.5077.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 19,117.2538,906.00-103.5 %0.02,867.67520.5681.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,660.1653,901.006.5 %3.011,288.3311,737.95-4.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,295,243.801,942,884.0041.0 %5.02,494.551,991.6820.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 375,585.03479,432.00-27.6 %0.01,910.6413,659.28-614.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,706.56369.7578.3 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,060.24-7.8 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,000.0879.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,887.5462.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,636.963,291.0065.9 %5.0998.811,518.00-52.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 34,684.9925,000.0027.9 %5.09,012.674,553.5349.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,844.45154,000.00-153.1 %0.08,002.714,590.5542.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 18,352.4213,000.0029.2 %5.03,823.561,552.3659.4 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,268.3856.5 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,099.8714,334.00-1.7 %0.03,338.022,183.2834.6 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,374.31-13.3 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,279.4928,500.00-22.4 %0.04,769.96577.5087.9 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 102,685.7977,000.0025.0 %5.017,955.623,459.1680.7 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00874.4164.4 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,896.1919,212.0050.6 %5.04,533.641,060.1976.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24370.9572.3 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,376.07544.1777.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,345.929,207.0056.9 %5.03,299.612,679.5418.8 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร53,494.5971,928.00-34.5 %0.019,474.484,041.3879.2 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,779.8674,000.00-69.0 %0.08,619.111,236.7285.7 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.32,866.7526,428.0019.6 %5.012,050.261,580.3286.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,085.8927,220.00-23.2 %0.04,139.581,724.3258.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,715.6516,000.0032.5 %5.03,753.064,597.83-22.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,283.014,490.0072.4 %5.01,572.57737.8553.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 414,515.949,968.0031.3 %5.01,444.033,450.67-139.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 515,949.875,015.8568.6 %5.01,948.831,530.5221.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,256.247,794.8448.9 %5.02,565.062,026.4721.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร100,713.86118,000.00-17.2 %0.038,331.5653,727.50-40.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว25,207.1019,000.0024.6 %5.05,937.9513,457.18-126.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,264.5132,239.00-14.1 %0.05,818.428,511.90-46.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,116.4815,243.0015.9 %5.02,231.233,306.97-48.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 317,699.4911,120.0037.2 %5.02,627.936,356.63-141.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,136.00-1.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,184.2625,726.00-2.2 %0.03,476.884,830.13-38.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,937.1817,548.0020.0 %5.04,524.654,851.77-7.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 921,447.4638,305.00-78.6 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ112,093.2595,375.5414.9 %5.048,095.87194,473.48-304.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)34,253.0931,400.208.3 %4.07,346.695,210.0929.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ90,466.082,594.5497.1 %5.010,411.109,669.147.1 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,886.0050,432.4046.8 %5.029,168.2712,717.1156.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,031.3916,071.0035.8 %5.07,410.397,182.253.1 %1.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 359,143.3948,806.0017.5 %5.019,078.7610,938.6642.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,631.0016.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม26,452.6783,492.00-215.6 %0.05,128.5022,338.65-335.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค24,675.7829,760.09-20.6 %0.06,286.762,854.2554.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม21,516.0021,555.00-0.2 %0.03,720.385,465.74-46.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี22,426.2111,120.0050.4 %5.05,405.075,952.40-10.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,190.5934,939.0015.2 %5.021,550.661,674.0392.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 64,865.1830,393.2953.1 %5.012,679.4160,037.09-373.5 %0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,047.8716,738.0235.7 %5.05,128.502,237.1456.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,473.4113,388.0061.2 %5.01,766.00540.5669.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.53,472.5271,455.84-33.6 %0.02,505.2122,264.54-788.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,448.70-13.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,765.7653,640.00-3.6 %0.09,882.577,802.4821.0 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)12,491.337,621.0039.0 %5.01,845.45836.5054.7 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,091.251,183.6443.4 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,465.0610.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,614.552,966.8935.7 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,703.5548,756.00-89.7 %0.063,997.961,929.4597.0 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03587.0862.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,285.373,193.162.8 %1.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77713.2762.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,332.6544.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,266.8817,793.00-3.0 %0.03,586.554,364.13-21.7 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,719.41319.7888.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.26,934.8818,000.0033.2 %5.03,061.281,436.2053.1 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,369.606,917.7072.7 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 158,140.3144,496.0023.5 %5.02,369.734,322.05-82.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 242,389.0037,337.5311.9 %5.03,801.882,282.0040.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 324,272.6924,928.20-2.7 %0.088,944.167,821.3591.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,502.9313,826.3057.5 %5.05,061.064,362.1513.8 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,894.7526,286.0053.0 %5.06,131.7117,778.33-189.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.32,956.1313,665.0058.5 %5.06,541.703,384.7748.3 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,336.1618,407.9860.3 %5.010,532.088,598.7218.4 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี36,319.7418,740.4248.4 %5.03,754.20344.3890.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,841.8215,344.00-55.9 %0.0306.4357.0081.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,455.1071,862.00-86.9 %0.03,053.051,026.8766.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1151,286.2328,096.0081.4 %5.062,597.28703.5698.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,945.8926,838.00-34.6 %0.085,722.81717.5099.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,253.3830,141.80-85.4 %0.030,759.743,236.5089.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 359,297.2615,216.0074.3 %5.031,485.321,190.0096.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4137,883.7712,772.0090.7 %5.067,582.69422.3099.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 520,247.586,459.6368.1 %5.07,570.111,125.7585.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 60,110.5111,624.0080.7 %5.025,489.70474.0598.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,968.798,702.50-24.9 %0.03,498.91687.0380.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 876,469.636,817.4091.1 %5.055,648.76749.3798.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,613.8910,134.0030.7 %5.015,231.89710.1595.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน57,358.6966,880.00-16.6 %0.08,392.441,120.0486.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,009.70635.0092.1 %5.0846.64202.9676.0 %5.0
รวม 8,142,907 5,622,811 30.95 % 1,257,142 747,441 40.54 %