กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 125,105.04113,617.009.2 %4.56,505.28670.7889.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,151.884,158.1432.4 %5.02,317.78477.6779.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,372.195,348.7516.1 %5.02,242.04494.0078.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,241.085,423.2113.1 %5.02,434.46721.0570.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,524.625,019.009.2 %4.51,933.70400.2979.3 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,553.435,355.0818.3 %5.02,568.391,803.1029.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,904.265,616.354.9 %2.02,245.55152.0093.2 %5.0
รวม 161,853 144,538 10.70 % 20,247 4,719 76.69 %