กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง454,174.66318,039.0030.0 %5.011,182.7813,111.04-17.2 %0.0
รวม 454,175 318,039 29.97 % 11,183 13,111 -17.24 %