กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน126,802.4710,000.0092.1 %5.05,282.76907.7382.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ66,680.2129,465.0055.8 %5.01,273.771,000.4221.5 %5.0
รวม 193,483 39,465 79.60 % 6,557 1,908 70.90 %