กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก610,294.501,160,490.00-90.2 %0.018,946.2931,741.25-67.5 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)265,993.63283,488.00-6.6 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)718,897.94439,286.0038.9 %5.022,466.9219,941.9511.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )352,495.97233,967.0033.6 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)136,763.34129,551.615.3 %2.56,120.702,502.1559.1 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,723.0659,407.0049.5 %5.05,642.323,420.8039.4 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)28,002.1223,702.0015.4 %5.01,609.21358.5077.7 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)119,769.3989,718.0025.1 %5.06,242.642,147.0565.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)532,677.50313,494.0041.1 %5.011,744.8728,754.20-144.8 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,745,841.40204,882.0088.3 %5.09,763.276,734.0031.0 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)142,327.9189,647.0037.0 %5.06,761.677,719.75-14.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)383,860.25340,781.0011.2 %5.014,735.175,743.6061.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)157,323.4889,033.0043.4 %5.06,577.206,769.85-2.9 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,194,957.00968,349.5619.0 %5.030,130.3820,224.6532.9 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)173,161.00132,066.0023.7 %5.06,230.143,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)282,346.47247,558.0012.3 %5.05,363.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)639,702.94904,790.06-41.4 %0.010,334.0717,328.65-67.7 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,609,768.502,555,837.5054.4 %5.0110,778.794,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)316,195.66152,804.0351.7 %5.013,190.105,334.4059.6 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)759,730.63397,136.0047.7 %5.014,241.259,236.3035.1 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39847,463.75836,510.131.3 %0.516,950.124,475.1073.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)543,585.19474,155.9712.8 %5.022,110.0526,146.65-18.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)846,601.00452,776.0046.5 %5.016,351.549,328.6042.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)115,543.1135,526.0069.3 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)94,501.2212,381.0086.9 %5.05,204.59459.0091.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)90,753.8345,423.0049.9 %5.05,142.062,802.2045.5 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)866,825.13420,245.7851.5 %5.016,971.7615,368.659.4 %4.5
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)392,957.81279,681.0028.8 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,389,329.40600,334.7556.8 %5.025,481.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.347,716.38263,210.0024.3 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,423,208.40978,785.5031.2 %5.07,623.239,899.70-29.9 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,109,392.80605,272.1945.4 %5.03,511.863,594.25-2.3 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.110,339.2830,908.7972.0 %5.02,439.742,027.5016.9 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.97,949.1927,293.0072.1 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.34,724.4422,658.0034.7 %5.01,296.86815.2537.1 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)662,756.38355,471.5046.4 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,725,373.80887,085.5048.6 %5.061,554.7814,783.0076.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)801,974.25424,221.0047.1 %5.015,673.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)854,455.44680,155.0020.4 %5.016,327.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท321,834.78198,000.5038.5 %5.09,591.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1367,181.75262,197.9128.6 %5.07,127.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.145,569.5354,192.0062.8 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.29,601.6015,324.4948.2 %5.06,074.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.148,364.3444,148.0070.2 %5.04,016.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1307,858.97150,932.9151.0 %5.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2458,392.34223,045.0051.3 %5.08,088.597,063.3012.7 %5.0
บชร.3840,867.75529,244.5037.1 %5.015,830.0422,363.65-41.3 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)73,301.4122,461.5169.4 %5.01,626.971,305.0019.8 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.66,673.7412,447.9781.3 %5.01,229.441,375.00-11.8 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.42,782.193,513.4791.8 %5.01,146.52180.0084.3 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,125,285.301,543,156.3027.4 %5.037,654.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)190,906.1612,114.0093.7 %5.06,633.846,003.359.5 %4.5
พล.ร.11344,843.2860,275.0082.5 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)679,889.75174,138.5074.4 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,668,638.001,157,957.0030.6 %5.029,396.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.113,922.9843,523.0061.8 %5.02,879.87790.0072.6 %5.0
พัน.สท.44,311.8419,063.4857.0 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)921,270.75371,539.1359.7 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)410,683.6980,233.0080.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31744,337.75462,300.0037.9 %5.013,324.167,974.4540.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)706,983.88283,142.6360.0 %5.015,599.947,276.6553.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36683,023.50557,686.9418.4 %5.012,411.8815,794.10-27.2 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )425,816.28122,277.0071.3 %5.09,557.569,135.804.4 %2.0
มทบ.11 และ นขต.491,910.28335,414.0031.8 %5.09,594.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)476,162.00207,450.3956.4 %5.09,092.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.154,006,441.30155,212.4596.1 %5.079,006.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)274,949.3160,640.2877.9 %5.06,869.163,620.8547.3 %5.0
มทบ.22960,802.06363,469.7562.2 %5.019,492.9010,665.0045.3 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)652,488.3149,525.0092.4 %5.012,529.036,236.4050.2 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)358,964.78162,235.4454.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )339,494.6998,771.0070.9 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)471,444.4197,731.0079.3 %5.09,554.056,978.8027.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)320,194.34104,835.0067.3 %5.06,371.003,944.6038.1 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)369,466.50148,426.5359.8 %5.07,768.952,783.1564.2 %5.0
มทบ.310610,599.0694,039.3584.6 %5.011,868.369,175.4522.7 %5.0
มทบ.32322,429.47147,747.9854.2 %5.06,979.935,669.1518.8 %5.0
มทบ.34292,241.19137,297.0053.0 %5.07,729.8412,860.45-66.4 %0.0
มทบ.35426,323.94199,029.8153.3 %5.09,286.338,386.559.7 %4.5
มทบ.37267,130.0387,125.9967.4 %5.06,290.342,680.2057.4 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.309,367.3850,552.4083.7 %5.05,764.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)123,477.6338,195.1269.1 %5.02,364.001,092.0053.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)254,810.8968,682.3273.0 %5.05,908.874,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)356,708.5097,996.6372.5 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.676,633.38315,540.0053.4 %5.013,703.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)155,110.2032,145.0079.3 %5.08,451.573,372.7560.1 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)315,642.72102,850.9967.4 %5.06,136.875,440.9011.3 %5.0
รพ.ของ ทภ.1488,738.53314,423.0335.7 %5.01,447.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.129,366.1256,149.0056.6 %5.0543.56278.5048.8 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,662.7428,452.1939.0 %5.02,575.291,320.7048.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.52,439.59165,184.91-215.0 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.54,436.9649,459.009.1 %4.52,777.471,406.0049.4 %5.0
รร.ส.สส.74,679.0960,097.0019.5 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,432,833.802,740,890.00-91.3 %0.07,608.0112,303.75-61.7 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)471,155.13307,201.6634.8 %5.03,204.383,516.60-9.7 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)108,102.4564,093.9340.7 %5.04,388.613,656.0016.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก80,001.21137,000.00-71.2 %0.02,318.64502.4578.3 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)228,133.41226,303.000.8 %0.56,166.452,786.3054.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.164,037.7563,048.0061.6 %5.08,331.022,560.1569.3 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 972,818.56398,537.6959.0 %5.037,334.5911,444.7569.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)639,476.19311,480.0051.3 %5.026,458.7815,583.0541.1 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)79,672.6026,537.0066.7 %5.07,514.091,953.8074.0 %5.0
รวม 56,360,972 30,754,766 45.43 % 897,832 578,733 0.00 %