กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 140,793.7587,132.9038.1 %5.05,914.341,259.7078.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่129,735.5964,360.0050.4 %5.06,798.291,748.8574.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน28,903.8718,289.0036.7 %5.02,561.05710.7672.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น131,065.9245,849.0065.0 %5.03,564.62804.9477.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,190.2714,347.0088.0 %5.01,386.21582.3558.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา93,803.0945,344.0051.7 %5.02,638.30804.5869.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี53,955.9225,898.4052.0 %5.02,176.92531.8675.6 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี780,943.25812,000.00-4.0 %0.04,856.572,519.9848.1 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่81,162.3240,460.0050.1 %5.04,190.01262.5093.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี145,187.98132,760.008.6 %4.02,070.09986.0152.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี132,973.73170,763.00-28.4 %0.01,519.291,355.8810.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี155,981.83316,835.00-103.1 %0.02,208.533,076.79-39.3 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง129,101.49117,757.008.8 %4.02,663.79543.9579.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี164,306.8845,991.7172.0 %5.02,686.36645.3076.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี174,762.09154,965.0011.3 %5.02,739.311,014.2463.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี171,212.66182,480.00-6.6 %0.03,779.46746.2480.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,218,272.501,577,502.00-29.5 %0.08,714.211,459.7083.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,200.6521,007.0046.4 %5.01,630.76169.9089.6 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน863,164.81697,000.0019.3 %5.05,028.451,585.2468.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์184,898.84258,575.00-39.8 %0.01,836.841,246.4032.1 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,247.7422,161.0012.2 %5.01,380.70458.3866.8 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา290,583.00468,815.00-61.3 %0.01,706.15494.3671.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา64,147.7551,000.0020.5 %5.0423.10194.6554.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ380,897.72326,104.0014.4 %5.03,887.92830.7378.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง119,564.22839,000.00-601.7 %0.0515.13654.45-27.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,886,037.30839,000.0070.9 %5.04,400.12898.6879.6 %5.0
รวม 8,705,095 7,375,396 15.27 % 81,277 25,586 68.52 %