กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์777,082.25956,000.00-23.0 %0.07,873.851,807.9077.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย26,277.5611,740.4155.3 %5.012,614.6790.0099.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,107.609,078.0162.3 %5.01,029.35337.9167.2 %5.0
รวม 827,467 976,818 -18.05 % 21,518 2,236 89.61 %