กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 168,008.6691,899.0045.3 %5.05,642.321,787.2868.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์165,646.5672,049.4056.5 %5.04,019.59663.2183.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์68,357.2436,479.0046.6 %5.01,725.17947.2745.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์167,790.2297,734.0041.8 %5.06,092.632,247.4563.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์147,415.5252,928.0064.1 %5.02,837.052,136.3824.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์73,666.4935,089.0052.4 %5.03,362.68656.2680.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์150,825.6988,028.0041.6 %5.01,622.92932.5642.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์91,455.2155,570.0039.2 %5.02,251.081,032.2554.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์226,099.72108,882.0051.8 %5.05,632.491,260.9077.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์110,461.8353,276.0051.8 %5.01,328.74735.1244.7 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา594,315.44413,422.0030.4 %5.05,173.281,214.0076.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง241,626.5077,855.6067.8 %5.07,179.45501.9093.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์274,916.59120,212.0056.3 %5.05,155.262,995.2641.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์185,732.5280,703.9956.5 %5.02,302.261,327.2142.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา364,648.72300,031.0017.7 %5.04,775.911,354.8471.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์105,194.6568,457.0034.9 %5.04,769.78324.7893.2 %5.0
สถาบันราชานุกูล171,405.8085,137.0050.3 %5.02,060.08527.4474.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31,866.3812,141.0061.9 %5.01,995.77223.7488.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,251.100.00100.0 %5.01,110.26130.8788.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,934.4113,402.0020.9 %5.02,883.18221.1592.3 %5.0
รวม 3,356,368 1,863,296 44.48 % 71,920 21,220 70.50 %