สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 255,496.42321,250.00-25.7 %0.058,951.2016,311.3772.3 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60391.1586.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 123,052.89145,934.00-18.6 %0.029,392.8217,529.4540.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 79,762.17125,574.00-57.4 %0.029,857.117,599.4074.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,345.69108,220.00-85.5 %0.06,596.0016,872.19-155.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 31,889.4731,131.002.4 %1.07,680.495,338.0230.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)42,586.1322,885.0046.3 %5.07,966.726,517.4518.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 193,484.98108,000.0044.2 %5.032,747.224,478.8986.3 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 944,741.6976,351.0091.9 %5.021,467.288,621.5059.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,318.628,862.0051.6 %5.02,212.20609.7672.4 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,083.0131,800.00-58.3 %0.02,867.67437.8584.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 159,061.4642,614.0027.8 %5.011,288.3310,154.4210.0 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,392,133.501,858,566.0045.2 %5.02,527.922,156.5914.7 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 398,425.63410,658.00-3.1 %0.01,910.648,862.98-363.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,706.56399.5176.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,126.06-14.5 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,200.7275.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,689.1365.0 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,042.823,268.0072.9 %5.01,017.051,645.35-61.8 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,862.1026,000.0027.5 %5.09,012.674,366.6751.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 59,969.08155,565.00-159.4 %0.07,511.113,509.0253.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,132.5514,000.0026.8 %5.03,823.561,664.4556.5 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,216.8558.3 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,776.8114,735.000.3 %0.53,338.022,412.9427.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,184.912.4 %1.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)22,658.0325,154.00-11.0 %0.04,769.96589.8987.6 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 108,689.3777,000.0029.2 %5.017,955.623,530.5880.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00709.5371.1 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,526.1222,408.0044.7 %5.04,533.64940.8879.2 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24357.2573.3 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,021.02413.3679.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,860.488,320.0061.9 %5.03,299.612,458.2725.5 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร58,304.19113,066.50-93.9 %0.019,474.483,180.8383.7 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,123.7675,000.00-70.0 %0.08,591.80982.4888.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.37,170.0730,043.0019.2 %5.012,050.261,425.0588.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,386.0325,586.80-9.4 %0.04,139.581,723.7258.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 224,792.1916,000.0035.5 %5.03,753.063,993.23-6.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,340.854,220.6072.5 %5.01,572.57975.0038.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,228.8310,832.0033.3 %5.01,444.033,467.70-140.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 515,307.823,775.5375.3 %5.01,948.831,182.7839.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,832.298,026.8959.5 %5.02,565.062,150.5016.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร103,453.16113,000.00-9.2 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว24,984.6019,200.0023.2 %5.05,937.9514,366.91-142.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,572.9630,777.00-11.6 %0.05,818.424,199.6027.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,499.6115,272.0017.4 %5.02,203.923,160.46-43.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 318,629.1511,934.0035.9 %5.02,627.936,302.68-139.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,712.8228,593.00-11.2 %0.03,476.884,961.72-42.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,135.0817,623.0016.6 %5.04,524.6519,320.44-327.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,468.2235,080.00-56.1 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,818.0693,987.1518.1 %5.048,095.87187,354.20-289.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,586.7429,516.5017.1 %5.07,346.695,223.1028.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ88,082.902,080.5497.6 %5.010,411.109,767.556.2 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 197,526.3368,390.6029.9 %5.029,168.2714,163.6751.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,973.8712,085.0053.5 %5.07,410.395,608.4024.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 364,088.6550,318.0021.5 %5.019,078.769,353.1851.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,618.9216.8 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,095.62128,875.00-375.6 %0.05,128.509,109.20-77.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค25,776.6428,770.22-11.6 %0.06,814.563,048.0755.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม14,535.9619,842.00-36.5 %0.03,720.385,711.46-53.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี20,295.4410,452.8048.5 %5.05,405.076,434.48-19.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,276.9134,357.0018.7 %5.021,550.662,297.3389.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 66,399.5529,382.3555.7 %5.012,679.418,180.1035.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี32,417.7113,462.0058.5 %5.01,820.27560.5369.2 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.56,443.9462,891.05-11.4 %0.02,505.2124,880.84-893.2 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,735.7245,314.0012.4 %5.09,882.616,833.0130.9 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,124.098,460.0035.5 %5.01,845.45788.1957.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,063.941,340.7535.0 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67704.0557.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,659.232,650.3043.1 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง26,450.2253,846.00-103.6 %0.065,704.482,107.6096.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03972.7437.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,285.373,288.33-0.1 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77613.3467.3 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,248.6046.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,024.4318,402.00-2.1 %0.03,586.554,546.52-26.8 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,692.10443.3583.5 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,061.6618,000.0038.1 %5.04,373.931,305.5570.2 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,986.226,917.7073.4 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 168,081.7645,756.0032.8 %5.02,369.734,177.60-76.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 242,933.2930,331.8829.4 %5.03,822.221,724.0054.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 327,611.8622,045.2020.2 %5.084,014.205,623.2593.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 426,001.8013,462.3748.2 %5.05,061.064,709.556.9 %3.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,611.4831,838.0043.8 %5.06,104.4017,407.76-185.2 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,978.3614,222.0058.1 %5.06,487.083,206.3050.6 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,708.8116,264.0364.4 %5.010,532.088,545.5818.9 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี36,393.0516,386.1755.0 %5.03,753.93212.7694.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,166.3215,420.00-51.7 %0.0306.9988.0671.3 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,391.4268,119.00-72.9 %0.02,403.38951.4560.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1178,979.4529,616.0083.5 %5.071,957.68905.7498.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,033.1726,934.00-41.5 %0.063,648.20397.5099.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,270.2021,803.67-34.0 %0.022,331.003,176.1085.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 364,547.0918,288.0071.7 %5.030,503.21890.0097.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4154,283.9814,360.0090.7 %5.067,552.66367.9699.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,455.196,319.5770.5 %5.06,978.341,149.5083.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 70,816.9912,824.0081.9 %5.029,180.42300.2099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 77,025.3211,220.70-59.7 %0.03,261.20501.1984.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 889,765.656,662.5092.6 %5.064,797.55499.4999.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,836.0511,226.0024.3 %5.015,231.89750.7895.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน63,926.4984,000.00-31.4 %0.08,392.44849.7789.9 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา7,973.04701.0091.2 %5.0573.53179.2368.7 %5.0
รวม 8,441,332 5,449,476 35.44 % 1,226,201 670,340 45.33 %