สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน124,398.22217,021.00-74.5 %0.06,836.711,749.0174.4 %5.0
รวม 124,398 217,021 -74.46 % 6,837 1,749 74.42 %