สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 110,108.88109,375.000.7 %0.56,136.341,567.3674.5 %5.0
รวม 110,109 109,375 0.67 % 6,136 1,567 74.46 %