สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน291,511.16259,000.0011.2 %5.07,099.351,010.6885.8 %5.0
รวม 291,511 259,000 11.15 % 7,099 1,011 85.76 %