กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว296,629.7863,871.0078.5 %5.05,926.851,668.8871.8 %5.0
รวม 296,630 63,871 78.47 % 5,927 1,669 71.84 %