กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 135,643.73130,215.004.0 %2.06,089.44600.4690.1 %5.0
รวม 135,644 130,215 4.00 % 6,089 600 90.14 %