กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 148,934.13137,429.007.7 %3.56,505.28760.0088.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,707.055,289.8621.1 %5.02,317.78586.7174.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,667.666,962.82-4.4 %0.02,242.04513.0077.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,606.117,439.69-12.6 %0.02,434.46587.1075.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,651.015,283.006.5 %3.01,933.70252.1287.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,802.386,944.88-2.1 %0.02,530.351,861.0526.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,049.443,927.9535.1 %5.02,245.55228.0089.8 %5.0
รวม 187,418 173,277 7.54 % 20,209 4,788 76.31 %