กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง464,565.38407,318.0012.3 %5.011,182.7814,107.83-26.2 %0.0
รวม 464,565 407,318 12.32 % 11,183 14,108 -26.16 %