กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 372,172.19175,691.0052.8 %5.07,630.882,742.5664.1 %5.0
รวม 372,172 175,691 52.79 % 7,631 2,743 64.06 %