กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก638,142.381,363,338.00-113.6 %0.019,474.7032,717.25-68.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)272,305.34282,986.00-3.9 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)733,115.63579,166.0021.0 %5.022,404.3819,943.9011.0 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )360,860.28232,051.0035.7 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)145,825.13163,088.00-11.8 %0.06,120.704,668.1023.7 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)128,398.0263,718.0050.4 %5.05,642.323,420.8039.4 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)29,415.6337,941.00-29.0 %0.01,654.05343.2079.3 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)130,471.43106,316.0018.5 %5.06,242.645,437.8512.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)546,233.88334,388.1938.8 %5.011,762.3828,290.90-140.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,783,428.60114,280.0093.6 %5.09,769.527,408.0524.2 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)145,706.2388,914.0039.0 %5.06,761.677,726.70-14.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)394,370.72367,118.006.9 %3.014,824.855,789.6060.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)168,873.2298,820.0041.5 %5.06,574.075,892.4010.4 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,234,998.601,138,136.507.8 %3.530,121.0021,330.3029.2 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)185,524.56131,114.0029.3 %5.06,230.143,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)289,412.84266,557.007.9 %3.55,370.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)699,121.561,489,043.50-113.0 %0.011,098.2416,687.05-50.4 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,757,056.502,955,727.8048.7 %5.0110,817.324,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)332,884.69153,140.0054.0 %5.013,190.105,334.4059.6 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)777,941.44502,436.0035.4 %5.014,246.179,889.9530.6 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39901,155.56667,508.3125.9 %5.016,915.104,237.5074.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)562,628.13596,677.00-6.1 %0.022,135.6331,814.30-43.7 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)875,397.00512,463.1941.5 %5.016,351.5411,315.4030.8 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)126,144.8640,211.0068.1 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)106,856.4612,386.0088.4 %5.05,154.56477.0090.7 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)100,768.9850,401.0050.0 %5.05,142.062,581.8049.8 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)861,913.19472,841.6945.1 %5.016,484.9515,147.458.1 %4.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)402,282.22269,297.0033.1 %5.07,251.016,316.5012.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,436,585.50688,146.8152.1 %5.025,481.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.351,301.06307,013.0012.6 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,522,954.101,416,261.807.0 %3.58,209.579,198.60-12.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,218,600.80796,388.5634.6 %5.03,531.503,579.60-1.4 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.115,152.7440,026.5465.2 %5.02,439.742,024.5017.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.101,236.0728,786.0071.6 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,116.4627,742.0029.1 %5.01,300.37977.2524.8 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)678,356.31365,450.1946.1 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,775,024.80992,284.7544.1 %5.061,554.7818,182.0570.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)825,426.13434,221.0047.4 %5.015,754.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)892,835.13750,045.5016.0 %5.016,674.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท325,299.69201,000.5038.2 %5.09,556.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1372,037.88484,743.81-30.3 %0.07,148.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.163,981.4861,110.9962.7 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.35,642.7517,485.0050.9 %5.06,169.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.158,075.4555,932.0064.6 %5.04,016.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1315,264.50165,849.4447.4 %5.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2485,739.81344,619.0029.1 %5.08,312.737,063.3015.0 %5.0
บชร.3895,906.38592,508.5633.9 %5.015,830.0422,715.15-43.5 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)78,583.0628,138.0064.2 %5.01,613.861,305.0019.1 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.71,178.7215,612.9778.1 %5.01,229.441,090.0011.3 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.45,167.264,081.1891.0 %5.01,146.52360.0068.6 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)3,250,852.302,913,075.0010.4 %5.058,195.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)201,549.00146,268.0027.4 %5.06,629.606,003.359.4 %4.5
พล.ร.11352,862.8863,004.0082.1 %5.07,319.105,696.0522.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)719,608.38201,937.2371.9 %5.014,259.9210,352.3027.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,760,497.501,255,904.6028.7 %5.029,750.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.128,159.2256,486.0055.9 %5.02,876.36790.0072.5 %5.0
พัน.สท.45,798.8127,775.3439.4 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)952,606.50420,462.0055.9 %5.017,636.9416,089.308.8 %4.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)447,013.41103,041.0076.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31794,630.81590,516.0025.7 %5.013,324.166,553.9550.8 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)798,826.69321,992.5059.7 %5.015,648.978,223.7047.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36714,510.38588,100.5617.7 %5.012,411.8815,794.10-27.2 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )466,057.56150,882.6467.6 %5.09,477.019,135.803.6 %1.5
มทบ.11 และ นขต.503,582.72340,020.0032.5 %5.09,594.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)512,656.06208,560.5059.3 %5.09,477.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.154,049,529.30156,221.5096.1 %5.079,041.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)292,946.0076,903.5773.7 %5.06,869.163,754.2545.3 %5.0
มทบ.221,011,698.20442,561.0056.3 %5.019,527.9210,665.0045.4 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)688,863.94150,306.0078.2 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)386,577.47223,167.0042.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )353,258.00100,256.0071.6 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)495,829.47119,913.0075.8 %5.09,554.057,106.4025.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)317,586.88121,036.0061.9 %5.05,971.744,123.8030.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)402,215.13171,250.4457.4 %5.07,747.942,783.1564.1 %5.0
มทบ.310672,512.9468,083.7389.9 %5.011,868.369,090.0023.4 %5.0
มทบ.32362,266.31148,866.4158.9 %5.06,979.935,520.1520.9 %5.0
มทบ.34332,377.34168,149.0049.4 %5.07,729.84870.5088.7 %5.0
มทบ.35460,429.88257,208.5544.1 %5.09,286.337,117.0023.4 %5.0
มทบ.37293,612.75100,106.5065.9 %5.06,290.343,115.0050.5 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.314,862.0350,221.2084.0 %5.05,771.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)132,975.9146,719.9464.9 %5.02,364.001,082.7554.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)274,411.7287,655.9068.1 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)374,907.91120,752.9767.8 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.817,192.44620,420.0024.1 %5.015,934.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)163,757.4540,133.0175.5 %5.08,407.023,372.7559.9 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)332,503.84131,647.0060.4 %5.06,120.555,497.9510.2 %5.0
รพ.ของ ทภ.1485,791.34323,591.1933.4 %5.01,440.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.129,989.6267,532.0048.0 %5.0541.90273.0049.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.47,851.1634,303.5428.3 %5.02,664.97976.8063.3 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.53,683.92155,034.80-188.8 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.55,050.4840,285.0026.8 %5.02,867.151,377.5052.0 %5.0
รร.ส.สส.76,961.3052,670.0031.6 %5.03,274.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,515,113.603,161,369.00-108.7 %0.08,235.4118,516.80-124.8 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)495,969.31364,830.3826.4 %5.03,487.933,516.60-0.8 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)104,884.8073,549.5829.9 %5.04,552.013,656.0019.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก82,631.40163,000.00-97.3 %0.02,453.15502.4579.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)231,673.86266,489.00-15.0 %0.06,092.451,146.9581.2 %5.0
ศสท.กส.ทบ.168,794.5573,235.0156.6 %5.08,317.015,853.1529.6 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,590,249.80417,406.8173.8 %5.0132,092.7811,609.2591.2 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)610,559.88374,927.0038.6 %5.024,231.1915,632.1535.5 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)82,382.5556,791.0031.1 %5.07,514.091,610.0078.6 %5.0
รวม 60,558,224 37,322,132 38.37 % 992,274 591,321 0.00 %