กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 152,108.48107,035.8029.6 %5.05,914.341,438.7675.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่145,256.2787,660.0039.7 %5.06,190.691,544.3575.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,034.9123,674.0032.4 %5.02,565.19381.8085.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น144,386.5969,703.0051.7 %5.03,652.53599.1683.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,344.4824,328.0080.3 %5.01,578.82675.4557.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา96,889.7350,700.0047.7 %5.02,795.92797.7671.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี58,097.2330,740.8047.1 %5.02,177.51364.7783.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี814,721.63924,000.00-13.4 %0.04,947.783,031.0238.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่94,595.9759,320.0037.3 %5.04,201.421,186.0071.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี150,343.84158,680.00-5.5 %0.02,230.191,324.5240.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี137,198.20211,097.00-53.9 %0.01,541.341,570.99-1.9 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี162,612.98383,193.00-135.6 %0.02,242.183,390.55-51.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง149,500.73162,832.00-8.9 %0.02,717.95997.1063.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี173,119.1660,117.5765.3 %5.02,709.46848.2368.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี193,713.98209,732.00-8.3 %0.02,733.401,081.7460.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี185,085.98258,991.00-39.9 %0.04,093.63768.5781.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,292,350.901,949,206.00-50.8 %0.09,633.461,481.5084.6 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,901.9225,999.0039.4 %5.01,702.15220.2587.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน908,791.63801,000.0011.9 %5.05,562.441,871.1266.4 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์194,246.88312,601.00-60.9 %0.01,909.031,660.4713.0 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,535.6427,688.00-4.3 %0.01,360.58168.5887.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา304,805.97575,621.00-88.8 %0.01,933.10402.0979.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา73,454.1266,000.0010.1 %5.0420.74177.1057.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ392,763.69383,059.002.5 %1.03,871.151,019.0873.7 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง113,567.57925,000.00-714.5 %0.0515.13559.40-8.6 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,113,438.30925,000.0070.3 %5.04,400.12795.1881.9 %5.0
รวม 9,278,867 8,812,978 5.02 % 83,600 28,356 66.08 %