กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์675,806.501,138,000.00-68.4 %0.07,881.332,552.5667.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย31,305.7313,192.2857.9 %5.012,614.6728.5099.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต27,176.1411,418.9258.0 %5.01,033.09573.4544.5 %5.0
รวม 734,288 1,162,611 -58.33 % 21,529 3,155 85.35 %