กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 178,606.16115,875.0035.1 %5.05,561.031,762.2368.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์178,165.80100,085.6043.8 %5.04,139.73616.6585.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์71,630.8848,513.0032.3 %5.01,578.02776.6850.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์175,719.41129,847.0026.1 %5.06,373.901,927.1969.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์158,985.3863,983.0059.8 %5.02,840.081,495.2247.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์80,063.1546,128.0042.4 %5.03,360.91860.4874.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์156,847.61106,156.0132.3 %5.01,635.591,137.5830.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์91,789.8867,716.0026.2 %5.02,198.491,109.2949.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์247,285.91150,411.0039.2 %5.05,989.57888.0085.2 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์107,978.6965,287.0039.5 %5.01,057.32661.3037.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา617,759.75499,240.0019.2 %5.05,817.531,435.2575.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง274,050.41110,819.2559.6 %5.07,240.07873.5287.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์291,912.44156,189.0046.5 %5.05,406.014,015.8025.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์188,828.77100,353.0046.9 %5.02,356.551,711.3627.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา371,221.88349,871.005.8 %2.54,985.291,497.0170.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์123,146.3599,062.0019.6 %5.04,870.16285.2294.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล181,431.58103,154.0043.1 %5.02,313.72484.6079.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ33,658.0516,629.0050.6 %5.01,997.23187.7590.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,698.620.00100.0 %5.01,110.26100.1291.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,389.6515,539.0015.5 %5.02,832.91201.9092.9 %5.0
รวม 3,547,472 2,344,858 33.90 % 73,664 22,026 70.10 %