สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 261,572.47376,386.00-43.9 %0.058,951.2015,749.9273.3 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60287.9590.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 126,997.11178,549.00-40.6 %0.029,392.8216,806.4042.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 82,680.82148,658.00-79.8 %0.029,857.117,825.0073.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 61,756.0890,859.00-47.1 %0.07,551.8917,807.58-135.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 33,672.1633,419.000.8 %0.57,680.495,565.2227.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)43,596.3225,255.0042.1 %5.07,982.726,323.9820.8 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 110,706.82133,000.00-20.1 %0.012,465.533,346.0673.2 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 966,887.6392,267.5090.5 %5.021,439.978,424.1560.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 19,093.619,771.0048.8 %5.02,212.20654.1370.4 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,585.5539,689.00-83.9 %0.02,867.67437.7484.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 160,462.5851,594.0014.7 %5.011,288.339,902.0512.3 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,490,124.502,161,315.0038.1 %5.02,565.712,519.451.8 %0.5
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 408,683.78506,326.00-23.9 %0.01,910.649,343.47-389.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49438.5069.7 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20990.60-0.8 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36935.6680.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,658.3365.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,356.094,121.0069.1 %5.01,015.231,483.48-46.1 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 37,397.0634,000.009.1 %4.59,012.674,594.2449.0 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 62,600.51173,304.00-176.8 %0.07,838.853,752.5652.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,270.5417,000.0016.1 %5.03,823.561,713.1555.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,402.3751.9 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,811.4417,695.00-11.9 %0.03,338.022,526.6024.3 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,309.40-7.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)24,422.8731,124.00-27.4 %0.04,769.96646.1786.5 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 105,752.5190,000.0014.9 %5.016,590.063,733.3477.5 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00801.1467.4 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,823.0427,451.0034.4 %5.04,533.64900.0080.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24279.1279.1 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,021.02365.3181.9 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 23,195.289,371.0059.6 %5.03,381.552,433.8528.0 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร60,710.32138,359.91-127.9 %0.019,474.483,018.8684.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร65,061.4986,000.00-32.2 %0.08,591.801,130.6486.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.39,078.0633,796.0013.5 %5.012,050.261,470.5487.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,832.7229,397.60-18.4 %0.04,139.581,461.9164.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 226,405.6420,000.0024.3 %5.03,753.063,911.85-4.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,704.874,849.2069.1 %5.01,572.571,092.9030.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,691.1614,648.0017.2 %5.01,444.032,350.89-62.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,212.235,768.1068.3 %5.01,948.831,595.4918.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,185.188,250.0059.1 %5.02,565.061,285.1949.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร107,700.31137,000.00-27.2 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว26,603.4525,000.006.0 %3.05,937.9513,674.40-130.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,638.4842,239.00-42.5 %0.05,818.428,657.50-48.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,996.2419,233.00-1.2 %0.02,231.233,062.53-37.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 320,097.1915,192.0024.4 %5.02,627.936,113.64-132.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ3,136.00ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 626,451.3432,451.00-22.7 %0.03,476.884,733.70-36.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,664.2617,145.0024.4 %5.04,524.655,395.96-19.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,027.3553,150.00-121.2 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ117,542.7095,224.1319.0 %5.048,095.87189,925.55-294.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)37,457.1635,817.104.4 %2.07,346.695,392.8926.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ88,435.302,973.1496.6 %5.010,411.109,739.876.4 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1100,524.5190,266.2010.2 %5.029,168.2713,803.5352.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,933.8717,245.0036.0 %5.07,410.395,535.2525.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 366,637.0756,390.0015.4 %5.019,078.769,053.6652.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,595.7620.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,739.07228,422.00-723.5 %0.55,128.5016,358.28-219.0 %0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,417.6434,201.16-24.7 %0.06,814.563,207.7152.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22,877.8425,767.00-12.6 %0.04,676.265,710.08-22.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,052.0122,403.8210.6 %5.05,405.076,254.92-15.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,982.5241,027.004.5 %2.021,550.661,982.9390.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 70,582.7434,928.8550.5 %5.012,679.417,702.9239.2 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,554.3515,427.0057.8 %5.01,956.83472.8375.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.57,390.2783,657.99-45.8 %0.02,505.2123,845.35-851.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.55,308.1550,776.008.2 %4.09,882.567,954.0819.5 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)14,126.229,785.0030.7 %5.01,845.45732.1460.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,091.251,606.3523.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67846.7448.3 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,599.692,672.6841.9 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,627.5362,622.00-144.4 %0.048,212.691,933.3796.0 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.031,029.7433.4 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,281.513,250.360.9 %0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77732.4461.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,452.9541.3 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,445.8221,111.00-14.4 %0.03,586.554,155.10-15.9 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,692.10401.3385.1 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,765.3624,000.0026.8 %5.05,330.811,187.0077.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,602.846,917.7074.0 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 172,206.6158,788.0018.6 %5.02,369.733,582.00-51.2 %0.0
บก.ตชด.ภาค 249,865.3232,078.8135.7 %5.03,822.222,415.8036.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,549.1229,677.318.8 %4.076,493.0512,400.6083.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,150.4019,375.1139.7 %5.05,061.064,819.304.8 %2.0
บก.ปส.1 บช.ปส.58,612.8630,528.0047.9 %5.06,131.7117,479.55-185.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,468.2613,472.0062.0 %5.06,487.083,914.0939.7 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.48,161.9520,511.0157.4 %5.010,532.088,788.4616.6 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี43,816.4924,567.6943.9 %5.03,758.06458.6087.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,981.7619,217.00-75.0 %0.0307.2688.2671.3 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,324.4579,283.00-96.6 %0.02,403.38859.8964.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1181,785.5536,464.0079.9 %5.071,327.38922.6298.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,586.9025,503.00-30.2 %0.066,619.09860.0098.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,551.3225,304.14-52.9 %0.020,803.392,764.9586.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 365,766.8623,016.0065.0 %5.029,953.22907.0097.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4167,481.0317,566.0089.5 %5.069,504.36324.0599.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,711.2311,142.3853.0 %5.06,577.481,159.0082.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 64,444.2816,488.0074.4 %5.024,877.17395.2098.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 77,471.1312,438.50-66.5 %0.03,304.23653.7080.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 885,986.147,340.0591.5 %5.061,110.34945.3698.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 914,774.9513,218.0010.5 %5.015,231.89714.2995.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน69,199.3795,200.00-37.6 %0.010,140.36903.8791.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,425.06767.0091.9 %5.0846.64199.9076.4 %5.0
รวม 8,621,680 6,265,724 27.33 % 1,173,557 658,531 43.89 %