กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว334,913.2273,482.0078.1 %5.05,926.851,175.8080.2 %5.0
รวม 334,913 73,482 78.06 % 5,927 1,176 80.16 %