กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ119,638.9163,168.0047.2 %5.05,345.291,554.6770.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ6,778.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,972.613,538.0010.9 %5.0529.57104.1680.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,106.8511,672.88-184.2 %0.02,479.92507.2979.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ12,791.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ591.19ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,995.878,874.82-26.9 %0.01,381.97512.7562.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,509.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ505.42ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,914.836,056.35-107.8 %0.02,753.25525.0480.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,216.706,356.00-97.6 %0.0869.12138.2284.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่2,761.476,383.26-131.2 %0.03,448.30290.7891.6 %5.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,790.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ67.84ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,187.807,100.001.2 %0.5853.84410.4051.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,912.9515,956.19-0.3 %0.02,115.29599.0071.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,716.4813,978.00-43.9 %0.01,748.64552.7568.4 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง11,417.0129,479.93-158.2 %0.02,021.64365.9181.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี23,513.0523,306.000.9 %0.51,193.38945.0420.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,975.0022,136.00-0.7 %0.01,204.49632.3347.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรีไม่ครบ19,359.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.70ประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี27,790.4424,818.0010.7 %5.01,228.24713.4541.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,609.3617,166.0016.7 %5.01,170.96454.5461.2 %5.0
รวม 272,013 246,011 0.00 % 26,595 7,754 0.00 %