กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร476,005.0969,754.0085.3 %5.019,709.20962.4995.1 %5.0
รวม 476,005 69,754 85.35 % 19,709 962 95.12 %