สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน278,618.91432,230.38-55.1 %0.08,822.14996.5088.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร5,899.8916,884.00-186.2 %0.01,003.09329.3267.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 129,667.7738,973.68-31.4 %0.01,062.11597.5543.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 219,883.7714,215.0028.5 %5.0863.99536.2537.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์89,114.4324,645.0072.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ29,978.3113,186.0056.0 %5.0280.07311.17-11.1 %0.0
รวม 453,163 540,134 -19.19 % 12,031 2,771 76.97 %