กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก652,978.751,402,397.00-114.8 %0.019,321.4933,469.30-73.2 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)282,223.75311,733.00-10.5 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)771,310.44569,640.7526.1 %5.023,454.9419,857.8515.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )374,004.19244,793.0034.5 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)155,250.23107,730.7030.6 %5.06,120.707,661.65-25.2 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)124,931.2072,953.0041.6 %5.05,642.323,918.8030.5 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)29,091.3321,909.0024.7 %5.01,574.00574.5063.5 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)127,077.36101,146.0020.4 %5.06,242.642,202.0564.7 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)582,468.88340,226.3141.6 %5.012,063.5726,119.15-116.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,860,351.50245,032.0086.8 %5.09,469.367,102.3025.0 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)147,119.16100,968.0031.4 %5.06,774.187,550.05-11.5 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)407,990.38386,374.005.3 %2.514,780.015,455.1063.1 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)171,806.11105,826.0038.4 %5.06,633.485,868.6511.5 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,280,457.501,184,915.607.5 %3.530,155.3926,679.8511.5 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)189,124.69154,330.0018.4 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)299,954.38302,000.00-0.7 %0.05,370.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)719,341.691,418,477.60-97.2 %0.011,689.2317,849.20-52.7 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)6,045,730.503,108,334.3048.6 %5.0110,771.794,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)351,502.63166,906.9852.5 %5.013,499.647,123.9547.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)806,467.00573,992.0028.8 %5.014,248.128,947.1037.2 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39971,894.75758,437.4422.0 %5.016,915.104,237.5074.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)574,865.63726,919.94-26.5 %0.022,511.1226,215.00-16.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)895,554.13550,248.1338.6 %5.016,351.549,174.1543.9 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)130,739.5439,697.0069.6 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)107,233.8713,071.0087.8 %5.05,188.96576.0088.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)100,366.7548,889.0051.3 %5.05,142.062,805.0545.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)880,768.00517,898.2541.2 %5.016,253.8115,192.256.5 %3.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)416,934.88282,604.0032.2 %5.07,251.016,051.5016.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,474,950.50737,221.2550.0 %5.025,579.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.364,444.97308,407.0015.4 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,766,177.101,539,301.5012.8 %5.07,874.599,639.70-22.4 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,398,669.10981,591.1929.8 %5.03,717.054,063.85-9.3 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.116,633.8138,694.5266.8 %5.02,439.742,092.5014.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.100,250.0133,058.5067.0 %5.07,704.833,305.8557.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.45,327.8639,246.0013.4 %5.01,345.89896.2533.4 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)682,573.06355,021.3148.0 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,899,152.401,108,767.4041.6 %5.061,554.7814,417.8576.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)872,777.50441,230.0049.4 %5.016,016.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)900,514.44750,212.3116.7 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท326,231.442,200,011.00-574.4 %0.09,574.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1385,217.13723,445.00-87.8 %0.07,134.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.181,017.7389,014.0050.8 %5.03,608.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.32,888.8320,218.8538.5 %5.06,123.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.158,591.7774,364.0053.1 %5.03,799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1327,959.72461,012.31-40.6 %0.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2481,564.00347,552.8127.8 %5.08,323.237,063.3015.1 %5.0
บชร.3966,233.50406,882.4757.9 %5.015,830.0422,329.05-41.1 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)80,368.9031,374.0061.0 %5.01,637.901,305.0020.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.71,718.2920,780.5671.0 %5.01,243.461,090.0012.3 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.44,720.065,814.9387.0 %5.01,146.521,080.005.8 %2.5
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)3,371,160.803,648,122.30-8.2 %0.058,230.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)199,553.47145,983.0026.8 %5.06,633.846,003.359.5 %4.5
พล.ร.11355,154.1972,172.0079.7 %5.07,299.145,696.0522.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)708,929.63208,542.0270.6 %5.014,414.0210,352.3028.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,783,331.8017,554,264.00-884.4 %0.029,753.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.147,213.2368,620.0053.4 %5.03,012.95790.0073.8 %5.0
พัน.สท.45,352.7227,070.4240.3 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)974,541.50425,908.0056.3 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)462,808.94115,108.0075.1 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31792,116.13580,413.0026.7 %5.013,324.164,467.8066.5 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)871,513.38419,778.8151.8 %5.015,645.476,211.3560.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36733,886.94681,837.137.1 %3.512,411.8813,329.20-7.4 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )526,271.38184,415.2365.0 %5.09,501.538,945.805.8 %2.5
มทบ.11 และ นขต.522,115.13345,000.0033.9 %5.09,597.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)521,629.002,327,120.00-346.1 %0.09,425.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15447,059.8811,561,415.00-2,486.1 %0.08,026.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)291,946.1684,529.2571.0 %5.06,869.163,777.7045.0 %5.0
มทบ.22992,445.75417,156.2858.0 %5.019,597.9710,665.0045.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)682,043.19197,686.0071.0 %5.012,529.036,236.4050.2 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)394,466.81234,608.4440.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )342,935.5395,221.0072.2 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)476,321.44129,787.0072.8 %5.09,554.055,235.4545.2 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)284,208.06118,524.0058.3 %5.05,488.444,095.1025.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)392,649.63192,161.8651.1 %5.07,772.462,341.4069.9 %5.0
มทบ.310672,512.9477,948.7388.4 %5.011,868.367,680.0035.3 %5.0
มทบ.32394,633.75224,885.9843.0 %5.06,979.934,463.2036.1 %5.0
มทบ.34418,833.94204,677.0051.1 %5.08,416.281,820.5078.4 %5.0
มทบ.35486,750.34333,306.8431.5 %5.09,009.658,028.1010.9 %5.0
มทบ.37355,789.56108,736.5069.4 %5.06,290.344,591.0027.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.315,048.38110,122.0065.0 %5.05,774.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)135,689.7056,989.5858.0 %5.02,364.001,063.2555.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)295,308.3888,246.6270.1 %5.05,819.484,539.1522.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)366,414.88113,017.7469.2 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.829,968.50374,996.0054.8 %5.015,822.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)162,136.0941,218.0074.6 %5.08,426.333,372.7560.0 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)333,764.22140,493.0257.9 %5.06,207.795,492.5511.5 %5.0
รพ.ของ ทภ.1483,593.813,005,418.00-521.5 %0.01,452.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.140,149.7774,704.0046.7 %5.0575.52273.0052.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.48,785.3138,527.7321.0 %5.02,709.801,322.6051.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.55,639.30173,364.91-211.6 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.56,489.1252,249.007.5 %3.52,822.311,377.5051.2 %5.0
รร.ส.สส.79,235.7865,473.0017.4 %5.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,564,552.903,181,717.00-103.4 %0.07,652.3810,601.65-38.5 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)511,564.19396,366.4122.5 %5.03,385.973,516.60-3.9 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)119,775.6078,095.1434.8 %5.04,497.543,181.0029.3 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก86,808.81152,171.00-75.3 %0.02,501.29502.4579.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)240,885.73258,000.00-7.1 %0.06,118.31940.2084.6 %5.0
ศสท.กส.ทบ.164,003.1673,913.0154.9 %5.08,257.472,884.1065.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 1,021,826.30448,065.7256.2 %5.038,573.5511,444.7570.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)714,122.25343,933.0051.8 %5.027,893.0415,632.1544.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)84,279.5143,783.0048.1 %5.07,514.091,935.7574.2 %5.0
รวม 58,593,740 74,666,536 -27.43 % 904,521 568,202 0.00 %