กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 149,794.72110,568.4026.2 %5.05,936.231,342.3577.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่158,083.86105,600.0033.2 %5.06,040.561,548.6074.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน41,172.7932,805.0120.3 %5.02,684.191,022.6961.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น136,819.4479,265.0042.1 %5.03,588.79711.8980.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี128,958.2618,590.0085.6 %5.02,018.61561.4572.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,507.9651,381.0047.8 %5.02,689.00731.1672.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี59,347.5529,712.0049.9 %5.02,177.51285.6686.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี852,634.811,007,000.00-18.1 %0.04,938.413,417.0930.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่106,093.8182,840.0021.9 %5.04,216.661,369.0067.5 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี160,152.64182,040.00-13.7 %0.02,095.441,136.8945.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี146,986.16222,437.00-51.3 %0.01,619.711,364.5015.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี169,531.97422,910.00-149.5 %0.02,291.192,754.05-20.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง164,225.38202,886.00-23.5 %0.02,773.73576.1079.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี175,078.1155,334.2068.4 %5.02,668.12992.3562.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี195,222.59215,944.00-10.6 %0.02,728.561,158.8557.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี188,497.06268,537.00-42.5 %0.03,845.32568.7785.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,350,385.902,051,067.00-51.9 %0.09,349.911,484.7584.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,396.9924,316.0041.3 %5.01,721.62225.0086.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน947,669.50825,000.0012.9 %5.05,609.241,924.0265.7 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์207,633.56321,604.00-54.9 %0.02,008.351,515.4024.5 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี27,472.4127,761.00-1.1 %0.01,372.98299.5378.2 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา328,677.69595,639.00-81.2 %0.01,931.80583.3169.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา71,402.0766,000.007.6 %3.5419.52301.7028.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ408,856.31380,274.007.0 %3.53,916.34830.7378.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง122,966.71972,000.00-690.5 %0.0515.13605.15-17.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,900,585.50972,000.0066.5 %5.04,746.07822.5882.7 %5.0
รวม 9,338,154 9,323,511 0.16 % 83,903 28,134 66.47 %