กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์706,738.251,122,000.00-58.8 %0.07,840.162,416.4169.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย38,033.3721,885.1442.5 %5.012,614.67228.0098.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,997.1111,481.7854.1 %5.01,033.09404.6160.8 %5.0
รวม 769,769 1,155,367 -50.09 % 21,488 3,049 85.81 %