สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 271,086.03364,566.00-34.5 %0.058,951.2017,822.7669.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60472.9784.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) ไม่ครบ190,530.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18,077.12ประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 34,898.6331,928.008.5 %4.07,680.496,063.9521.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 109,564.68128,000.00-16.8 %0.012,433.721,580.6287.3 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 1,003,007.2099,849.3090.0 %5.021,467.286,904.7567.8 %5.0
กองวินัย(วน.) ไม่ครบ10,819.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,371.7831,970.00-42.9 %0.02,867.67587.9179.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 165,065.0553,701.0017.5 %5.012,380.7810,038.8818.9 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,631,234.502,339,914.0035.6 %5.02,589.902,669.68-3.1 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 423,974.66600,474.00-41.6 %0.01,910.6410,206.41-434.2 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49440.1769.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,034.5278.5 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,572.0066.5 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)17,211.634,346.0074.7 %5.01,212.831,489.85-22.8 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 42,486.2733,000.0022.3 %5.09,012.674,313.4652.1 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,982.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 21,008.8717,000.0019.1 %5.03,823.561,768.3853.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,355.8553.5 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,152.1918,594.00-15.1 %0.03,392.642,841.9916.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,155.534.8 %2.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,496.6334,151.00-33.9 %0.04,769.96800.3983.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 111,343.5996,000.0013.8 %5.016,590.064,335.0673.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.001,075.0356.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24404.7269.8 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,863.7112,758.0044.2 %5.03,108.442,569.6717.3 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร62,921.62139,869.59-122.3 %0.019,474.483,996.4179.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร48,306.0493,000.00-92.5 %0.08,591.801,114.3387.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 125,598.1129,397.60-14.8 %0.04,139.581,699.8058.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 227,368.3023,000.0016.0 %5.03,753.064,494.72-19.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 317,340.274,849.2072.0 %5.01,572.572,772.84-76.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,681.8014,992.0023.8 %5.01,444.033,162.15-119.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 519,873.6910,249.9848.4 %5.01,948.831,710.3912.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6ไม่ครบ8,433.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,493.36ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร111,563.08136,000.00-21.9 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว27,572.4526,000.005.7 %2.55,937.9511,319.90-90.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,985.4445,377.00-46.4 %0.05,818.4210,840.70-86.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,688.3320,551.00-4.4 %0.02,231.233,200.46-43.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 320,829.2115,748.0024.4 %5.02,627.935,930.00-125.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,902.5242,304.00-69.9 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ121,823.9895,054.6422.0 %5.048,095.87189,254.47-293.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)38,828.4539,371.91-1.4 %0.07,346.695,711.3522.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ40,564.872,915.4192.8 %5.010,411.109,610.707.7 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1107,907.78107,956.00-0.0 %0.029,168.2713,844.5652.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 13,016.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,999.731,618.9219.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค28,414.5634,530.70-21.5 %0.05,708.023,416.0040.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25,572.0323,600.007.7 %3.54,676.265,451.64-16.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,962.7612,009.6053.7 %5.05,405.075,562.56-2.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 72,356.2835,265.3951.3 %5.012,679.417,364.2841.9 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี37,885.8016,295.0057.0 %5.01,956.83536.3472.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.59,930.23122,710.32-104.8 %0.02,505.2123,328.10-831.2 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.57,308.7753.7999.9 %5.09,882.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชี(กช.สงป.)14,640.759,871.0032.6 %5.01,845.45865.5453.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,982.011,501.8324.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,879.082,903.3240.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง40,168.8964,649.00-60.9 %0.0225,373.781,869.1799.2 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03885.3942.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,875.77799.2257.4 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,361.6843.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.19,202.0622,623.00-17.8 %0.03,586.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,664.78446.9183.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.33,958.8025,000.0026.4 %5.03,403.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.27,571.826,917.7074.9 %5.06,213.507,621.62-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,872.00ประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 246,297.8348,174.27-4.1 %0.03,800.962,089.3545.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 338,571.8443,087.80-11.7 %0.077,450.218,990.0588.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,834.8519,641.9343.6 %5.05,061.065,893.15-16.4 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.37,234.7914,005.0062.4 %5.06,541.703,345.1148.9 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.ไม่ครบ22,224.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,620.56ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมีไม่ครบ35,278.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง41,800.1885,849.00-105.4 %0.02,403.38948.0260.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1156,890.5536,600.0076.7 %5.059,502.83722.0098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,933.8333,048.00-65.8 %0.059,655.41754.5098.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 217,262.2525,715.70-49.0 %0.021,395.162,973.3086.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 367,803.5022,020.0067.5 %5.031,524.60958.0097.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4176,189.1319,071.0089.2 %5.073,491.58404.2399.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 525,710.7114,109.0045.1 %5.06,760.401,301.4980.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 88,131.7719,016.0078.4 %5.031,652.07368.6098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 77,822.67118,194.00-1,410.9 %0.03,412.33839.3275.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 899,095.709,358.8390.6 %5.066,279.33952.3498.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 930,427.4613,338.0056.2 %5.06,740.60651.2390.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน71,816.99106,342.40-48.1 %0.010,140.36931.3590.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,526.47811.0091.5 %5.0737.40189.6274.3 %5.0
รวม 7,995,845 5,714,795 0.00 % 1,132,984 527,274 0.00 %