กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 143,016.20113,022.0021.0 %5.06,505.28880.1786.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,932.744,078.0631.3 %5.02,317.78956.0758.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,531.626,218.084.8 %2.01,828.3213,613.05-644.6 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,425.536,253.792.7 %1.02,434.461,753.7028.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,690.405,418.004.8 %2.01,933.70561.6171.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,959.567,026.48-1.0 %0.01,906.972,803.45-47.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,147.805,299.5013.8 %5.02,245.55337.2585.0 %5.0
รวม 180,704 147,316 18.48 % 19,172 20,905 -9.04 %