กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย168,532.53136,000.0019.3 %5.06,467.762,808.4756.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,363.0213,735.32-2.8 %0.02,034.961,188.9541.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,614.3417,578.00-29.1 %0.02,007.961,692.6915.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท11,164.2517,423.00-56.1 %0.01,698.68840.3550.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,823.578,381.0029.1 %5.01,246.46824.6033.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,496.538,201.1734.4 %5.01,246.26299.2576.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,131.339,203.4429.9 %5.01,601.21487.4069.6 %5.0
รวม 244,126 210,522 13.76 % 16,303 8,142 50.06 %