กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานีไม่ครบ13,735.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,188.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,863.5317,423.00-60.4 %0.01,698.68840.3550.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,865.068,381.0029.4 %5.01,246.46824.6033.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,453.738,201.1734.1 %5.01,246.26299.2576.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 35,182 34,005 0.00 % 4,191 1,964 0.00 %