กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง447,082.81330,789.0026.0 %5.011,182.785,618.3649.8 %5.0
รวม 447,083 330,789 26.01 % 11,183 5,618 49.76 %