กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง454,791.13330,789.0027.3 %5.011,182.785,618.3649.8 %5.0
รวม 454,791 330,789 27.27 % 11,183 5,618 49.76 %