กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 346,711.88161,310.0053.5 %5.07,630.882,472.5067.6 %5.0
รวม 346,712 161,310 53.47 % 7,631 2,473 67.60 %