กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 352,689.69161,310.0054.3 %5.07,630.882,472.5067.6 %5.0
รวม 352,690 161,310 54.26 % 7,631 2,473 67.60 %