สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา90,113.3248,000.0046.7 %5.05,229.60396.2292.4 %5.0
รวม 90,113 48,000 46.73 % 5,230 396 92.42 %